Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åkerströmmens vattenvårdssamverkan

Åkerströmmen är ett avrinningsområde som samlar upp vatten från ett område på ungefär 400 kvadratkilometer och som sträcker sig över flera kommuner. Österåker, Norrtälje, Vallentuna och Sigtuna kommun har del i Åkerstömmens avrinningsområde. Allt vatten från området samlas slutligen upp i Åkersberga kanal och rinner ut i Täljöviken.

Bakgrund och syfte till samverkan kring Åkerströmmen

I och med att vattendirektivet infördes i Sverige år 2000, påbörjades ett arbete med att skapa förutsättningar för en god framtida vattenkvalitet. Arbetet omfattar alla typer av vatten och utgår från naturens egna vattengränser, de så kallade avrinningsområdena. Syftet med arbetet är att:

 • främja hållbar användning av vatten
 • förhindra att vattenekosystemen försämras (behålla nuvarande vattenekosystem)
 • minska förorening av grundvattnet
 • minska utsläpp av farliga ämnen
 • minska effekterna av översvämningar och torka
 • underlätta arbetet med att uppnå internationella avtal om vatten

Åkerströmmens avrinningsområde bedömdes vara viktigt och redan tidigt börjades ett aktivt arbete med området. En samverkansgrupp startades med syfte att förbättra kvalitet på vatten och minska påverkan från området. Inom Oxundaåns avrinningsområde som berör våra grannkommuner Täby och Vallentuna bedrivs sedan flera år ett likande samarbete.

Samverkans funktion och uppbyggnad

Idag ingår Österåker och Vallentuna kommun tillsammans med lantbrukare, markägare, Lantbrukarnas riksförbund, Roslagsvatten AB och olika intresseorganisationer i samverkansgruppen. Gruppen har formulerat gemensamma mål gällande hur arbetet ska drivas framåt, miljöbelastningen minska och vattenkvalitén på sikt bli bättre.

På gång inom samverkan

Dessa aktiviteter är på gång inom Åkerströmmens vattensamverkan:

 • Provtagningsprogram
 • Strukturkalkning
 • Våtmark i Hederviken
 • Våtmark i Närtuna
 • ”Vattendag” - en temadag med information till allmänhet och berörda

Om Åkerströmmen

Åkerströmmen rinner genom ett jordbrukslandskap och är påverkat av åtgärder kopplade till uppodling av mark som urdikning och att vattendraget har rätats upp. Detta har gett möjlighet till uppodling av nya områden men har samtidigt skapat andra problem. Ett uträtat vattendrag ökar risken för översvämning och näringsämnena i vattnet har mindre möjlighet att tas upp av växter eller att fastläggas i sediment. Dessa näringsämnen förs sedan ut till havet och orsakar algblomning och andra problem.

Den höga halten av näringsämnen i vattnet som kommer från jordbruk, hästgårdar och enskilda avlopp är det främsta problemet som man i vattensamverkan för Åkerströmmen behöver arbeta med. I och med utökningen av tätorterna inom Åkerströmmen, så ökar även utsläppen av näringsämnen och föroreningar från dagvatten. Det medför behov av ett miljöanpassat omhändertagande.

Smedbyån – en del av Åkerströmmen

Smedbyån är en mindre del av Åkerströmmens vattenvårdsområde, ett avrinningsområde som samlar upp och för vidare vattenflöden till Östersjön från regn och snösmältning i kommunerna Norrtälje, Sigtuna, Vallentuna och Österåker. Under 2019 anlades en kalkfilterbädd i Smedbyån.

Läs mer om vattenvård i Smedbyån.

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Martina Berg
Senast uppdaterad:
måndag 24 juni 2019