Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Träd

Varje år får kommunen in många önskemål från allmänheten om fällning eller beskärning av träd på kommunens mark. Det kommer även många frågor om vad du kan och får göra med träd på egen mark. Här besvarar vi frågor, beskriver hur vi arbetar och vad du själv kan göra för att underlätta processen.

Önskemål om trädfällning på kommunal mark

För att vi ska kunna behandla samtliga önskemål på ett rättvist och effektivt sätt är det viktigt att du gör din ansökan via kommunens Felanmälan, kategorin "Park, lek och grönområden/Träd och skog".  Innan du skickar in dina önskemål ska du ha läst informationen på denna sida. I Felanmälan fyller du i formuläret med så utförlig information som möjligt och om möjligt bifoga gärna fotografier eller skiss för att förtydliga den. Du ska även kunna besvara de 3 angivna frågorna i Felanmälan med "Ja". Har dessa inte besvarats korrekt så avslutas ärendet utan åtgärd.

Kriterier som påverkar om träd ska kunna fällas

Bedömning av träd

Bedömning av träd och växtlighet genomförs ofta på plats av personal från kommunen. Förutom trädets eller växtmaterialets kondition och vitalitet tas även hänsyn till betydelsen för området som helhet, hur närboende påverkas och om grannar är överens. Träd och tätortsnära skogsområden fungerar som gröna lungor och fyller en rad funktioner i samhället och påverkar inte enbart dem som bor närmast området. Det är därför viktigt att se till det rekreativa och estetiska värdet för hela området samt variationen av trädbeståndet.

Faktorer som påverkar bedömningen

  • Om träden utgör befintliga eller möjliga boplatser för djur- och fågelliv påverkar det beslut då det är viktigt att den biologiska mångfalden gynnas. 
  • Träd bidrar till förbättrad luftkvalitet och produktion av syre samt skyddar mot vind och utjämning av temperatur. 
  • Träd fördröjer och hjälper till vid omhändertagande av regn- och dagvatten. 
  • Särskilda bestämmelser kan finnas där träd eller grönområden är skyddade kan finnas. 
  • Enskilda intressen
  • Estetiska värden

Enskilda intressen

Det kan finnas olika anledningar till att det finns önskemål att fälla eller beskära ett träd. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd och starka skäl måste finnas för en sådan åtgärd. Träd eller växtlighet på kommunens mark ska i så fall utgöra en olägenhet av väsentlig betydelse. Att löv från kommunens träd blåser in på privatägd mark eller att träd skymmer sol eller parabolmottagning är inte att anse som tillräckliga skäl. Kommunen fäller i princip enbart skadade träd som kan orsaka skada på egendom eller person.

Grannsamtycke - godkännande från berörda grannar

För en del boende är det angeläget att ett träd fälls medan det för andra är lika angeläget att trädet bevaras. Det är därför viktigt att samtliga berörda grannar är tillfrågade innan önskemål om fällning eller beskärning av träd skickas in. Principen är att alla berörda grannar ska stå bakom önskemålen. Dina grannar ska även informeras när önskemålen är inskickade till kommunen.

Säkerställa att det är kommunens mark - rosa kartan

Innan du skickar in ditt önskemål, så ska du vara säker på trädet befinner sig inom det kommunala driftområdet. I Felanmälan via datorn gör du det i kartbildens övre högra hörn genom att välja kartan "Kommunal drift, mark och gata. Är trädet placerad inom den rosa ytan, så kan du gå vidare med din anmälan.
Du kan göra samma sak även om du använder appen för felanmälan, men då väljer du att klicka på knappen "Ändra adress" för att kunna byta karta.

Länk till tydligare beskrivning med bilderöppnas i nytt fönster

Så här hanterar vi önskemålet

Önskemål och synpunkter om nedtagning av kommunala träd hanteras i turordning. Det är viktigt att du fyller i ditt önskemål noga, gärna med bild och att du har besvarat frågorna om kriterierna i formuläret. Är alla kriterier uppfyllda så kommer en representant från kommunen besluta om en eventuell lämplig åtgärd. Ingen vidare återkoppling sker i ärendet.

Anmäla önskemål i Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trädfällning på privat eller samfälld mark

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte av misstag fäller någon annans träd. I detaljplanekartan kan du se gällande detaljplaner och planbestämmelser som gäller för just din fastighet. Skulle din fastighet omfattas av en planbestämmelse där träd ska bevaras då får du inte fälla träden utan tillstånd från bygglovsenheten. Krav på återplantering kan förekomma. Detaljplaneröppnas i nytt fönster

Kommunen utför inte trädfällning, gallring eller andra åtgärder på privat mark.

Olovlig trädfällning

Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Österåkers kommun har som rutin att polisanmäla all olovlig trädfällning eller vandalisering av träd. Vid pågående brott ring direkt till 112. Vid icke akuta ärenden ring 114 14 eller Österåkers kommun.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Sakkunnig:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen
Senast uppdaterad:
onsdag 28 oktober 2020