Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kartor och mättjänster

Samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet ansvarar för kommunens försörjning av kartor och geografiska databaser. Kart- och mätenheten ansvarar också för utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).

Du kan även beställa mätuppdrag om du till exempel behöver hjälp med att staka ut eller mäta in ditt hus.

Arbetet med att uppdatera kommunens kartdatabas pågår ständigt. Detta görs dels genom flygfotografering, dels genom mätning i fält.

Lantmäteri

Lantmäteriet i Stockholms län sköter lantmäterifrågorna i Österåkers kommun. Till Lantmäteriet kan du vända dig vid frågor om:

  • Förrättningar
  • Förrättningskarta
  • Avstyckning, inom detaljplanerat område
  • Anläggningsförrättning
  • Fastighetsbestämning
  • Fastighetsreglering
  • Delning av fastighet  
  • Sammanläggning

Kart- och mätenheten inventerar och kompletterar stomnätet i höjd i centrala Åkersberga

Stompunkter är fysiskt markerade punkter som utgör grund för annan mätning som till exempel utstakning av hus, vägar och fastigheter.

Stompunkter behövs även då GPS inte kan användas eller när detaljmätning med totalstation är mer ändamålsenlig. Användning av 3D-visualisering skapar ökade behov av tillförlitlig höjdinformation som ställer krav på stompunkterna i både plan och höjd.

Österåkers kommun har ett kommuntäckande nät av stomnätspunkter i höjd med
c/c 300-500 meter längs huvudvägar och i bebyggda områden. Höjdnätet i centrala Åkersberga är eftersatt och behöver kompletteras. Övriga delar av kommunen har kompletterats i etapper mellan åren 1999-2010.

Stompunkterna i höjd markeras med rostfri dubb i berg alternativt jordfast sten av betydande storlek.

Till fastighetsägare i kommunen

Österåkers kommun samverkar med Lantmäteriet om en förbättring av redovisningen av fastighetsgränserna i den digitala registerkartan. Registerkartan är en del av Sveriges fastighetsregister som redovisar fastigheterna i hela Sverige.

Dagens registerkarta är i vissa delar generaliserad vilket kan innebära att fastigheternas placering, form och storlek inte är rätt redovisade på kartorna.

Vi kommer att under året utföra kvalitetsförbättringar av gränsredovisningen i skärgården. Arbetet innebär att vi kommer att leta och mäta befintliga gränsmarkeringar och kommer då att vistas på och intill fastighetsgränser.

Kartläggning av befintliga gränsmarkeringar är inte någon lantmäteriförrättning utan syftar endast till att redovisa redan existerande gräns­markeringar på registerkartan och att säkerställa dem genom koordinatbestämning. Detta innebär att redovisningen i registerkartan får en bättre kvalitet. Vi kommer inte att göra några nya markeringar av gränspunkterna på marken.

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
tisdag 28 september 2021