Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Strandskydd, bryggor och sjöbodar

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden och inte bara den som äger mark. Strandskyddet skyddar även växter och djur.

Hur söker jag strandskyddsdispens?

Du kan med fördel söka strandskyddsdispens i samband med att du söker bygglov. Dispensprövningen görs då samtidigt som bygglovsprövningen.

Följande handlingar ska insändas:

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett. Blanketten finns att ladda ned under denna punktlista.
 • Plan och fasadritningar i skala 1:100 (gäller nybyggnation)
 • Plan- och elevationsritning i skala 1:100 (gäller brygga)
 • Situationsplan i skala 1:500. Finns primärkarta över din fastighet ska denna karta användas som underlag. Finns det inte någon primärkarta ska situationsplanen upprättas på en förstorad förrättningskarta från Lantmäteriet.
 • Finns fotografier som redovisar hur det ser ut eller har sett ut, kan dessa med fördel bifogas ansökan.

Blankett: Ansökan om strandskyddsdispens (pdf).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett: Anmälan om upplägg av muddermassor (pdf).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad innebär strandskyddet?

Den första juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Syftet är att stärka strandskyddet, framför allt genom att nybyggnation begränsas i landets mest exploaterade kustområden, som exempelvis Stockholms skärgård.

Inom det strandskyddade området är det förbjudet att exempelvis:

 • Bygga nya byggnader
 • Bygga nya bryggor eller utöka arean på befintlig brygga
 • Muddra eller göra utfyllnader
 • Ändra befintliga byggnaders användningssätt
 • Försvåra för allmänheten att beträda ett område, exempelvis med bryggor, staket, plantera en häck, anlägga gräsmattor, förbudsskyltar, vägar, parkeringsplatser mm
 • Utföra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter

Observera att även bygglovbefriade åtgärder, till exempel friggebod och enskild brygga kräver dispensprövning.

För att kommunen ska kunna lämna dispens från strandskyddet måste det finnas ett särskilt skäl enligt Miljöbalken. Vilka de särskilda skälen är framgår av miljöbalkens 7 kapitel 18 c §.

Bryggor

Vill du bygga ny brygga eller utöka redan befintlig brygga måste du söka strandskyddsdispens för detta. Tänk på att även flytbryggor kräver strandskyddsdispens.

Renovera brygga

Du får utan dispens renovera en befintlig brygga om utseendet eller arean inte förändras. Att helt riva en brygga för att sedan bygga upp den får du inte göra utan att söka strandskyddsdispens.

Normalt får arbeten i vatten inte utföras under tiden 1 april till 31 augusti.

Sjöbodar

Vill du bygga sjöbod eller någon annan typ av komplementbyggnad (ex bastu, gäststuga, uthus, förråd mm) måste du både söka bygglov och strandskyddsdispens.

Muddra

Vad är muddring?

Muddring är ett samlingsnamn för åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Det sker bland annat genom grävning, sprängning och rensning i vattenområde.

Vad gäller när man vill muddra?

Muddring kan tyckas vara ett mindre ingrepp på miljön men ett muddringsärende kan kräva handläggning från flera olika myndigheter. Till miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Österåkers kommun behöver du alltid göra en anmälan om vattenverksamhet. Om muddringen bedöms innebära en väsentlig förändring för växt- och djurlivet behöver en ansökan om strandskyddsdispens göras till bygglovsenheten i Österåkers kommun.

Var gör du av muddermassorna?

Ska muddermassorna läggas upp på land kan det krävas att du ansöker om strandskyddsdispens även för uppläggning av massorna. Tillsammans med ansökan om strandskyddsdispens skickar du in en karta på fastigheten och redovisar var massorna ska läggas. Det ska även framgå vilka mängder med massor det handlar om. Uppläggning av muddermassor behöver även anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen på kommunen. Vid stora mängder muddermassor med totalvikt över 1000 ton krävs att du söker tillstånd för att lägga upp dem hos Länsstyrelsen.

Tomtplatsavgränsning

När byggnadsnämnden beslutar om strandskyddsdispens krävs att det ingår en avgränsning av den tomtplats eller den mark som får användas. Avgränsningen ska framgå av beslutet och markeras på en karta.

Tomten är det område där markägaren kan hävda en privat zon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. En tomtplats kan inte nå bortom den egna fastighetsgränsen.

Mer om tomtplatsavgränsning kan du läsa på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När dispensbeslutet är fattat, vad händer då?

I alla ärenden där kommunen beviljar strandskyddsdispens skickas en kopia av beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län. De granskar alla dispenser och har möjlighet att ompröva kommunens beslut.

Får du avslag på din strandskyddsansökan har du möjlighet att överklaga kommunens beslut till Länsstyrelsen.

Vattenverksamhet

Ett tillstånd eller en anmälan om vattenverksamhet behövs i de flesta typer av arbeten som sker i vatten. Exempelvis vid anläggande av en brygga, grävning, muddring, pålning och liknande verksamheter. Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Österåkers kommun.

Läs mer om vattenverksamhet här.öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
tisdag 10 november 2020