Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Pool och badtunna

När du ska bygga en pool på din tomt är det några saker som du behöver tänka på. Det är bland annat viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den.

Pool

För en helt nergrävd pool krävs inte marklov.

Däremot kan du behöva lov för åtgärder som följer med poolbygget, till exempel tak över poolen, altandäck runt poolen, plank eller mur i närheten, eller stora förändringar i marknivån.

Det är inte tillåtet att använda brunnsvatten för att fylla upp en pool.

Du som fastighetsägare är ansvarig att ha koll på eventuella ledningsrätter/servitut.

Råd från Boverket om byggande av pool.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pooltak

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut, kräva bygglov.

Badtunnor

Pool som placeras ovan mark, exempelvis badtunnor, kräver inte bygglov.

Ansökan om marklov och bygglov

Blankett: Ansökan om marklov och bygglov med mera (pdf).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skydd mot drunkning

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar.

Det är du som poolägare som ansvarar för att bestämmelserna angående skyddsåtgärder mot drunkning uppfylls. Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 centimeter.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

 • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås. En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.
 • Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan. Men man måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen.

Barnsäker pool och trädgårdsdamm - en broschyr från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (pdf).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenhantering för privata pooler och badtunnor

 • Du får fylla din pool eller badtunna med kommunalt vatten, exempelvis via
  beställning av tankbil från valfri privat entreprenör.

 • Det är inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egna borrade brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma brunn. Orsaken är att det är så pass stora mängder vatten att det riskerar att leda till överuttag ur de hårt belastade grundvattenmagasinen, med sinande brunnar eller förhöjda salthalter i dricksvattnet som följd. Om du ändå vill ta ut grundvatten ur egen brunn för att fylla en pool eller badtunna finns möjlighet att söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Observera att detta även gäller en- och tvåfamiljsfastigheter.

 • Bor du i ett vattenskyddsområde bör du kontakta kommunens miljö- och
  hälsoskyddsavdelning då särskilda regler kan gälla angående installation och skötsel av pooler.

 • Före tömning av pooler, badtunnor o dylikt är det viktigt att vattnet avkloreras
  om klor har använts som desinfektionsmedel. Tillsätt avkloreringsmedel (t ex
  natriumsulfit eller natriumtiosulfat) som kan köpas i butiker för pooltillbehör
  och låt vattnet stå några timmar.

 • Om enbart hypoklorit har använts för desinfektion, kan vattnet avkloreras
  genom att det får stå i solljus några dagar.

 • Eventuellt tillsatt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning.

 • Tömning av pooler, badtunnor o dylikt bör ske genom att vattnet får infiltrera i
  en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta. Se till så att vatten inte rinner in på grannfastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten. Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas i dagvattennätet, till exempel i en närbelägen gatubrunn eller vägområdets dagvattendike. Observera att dialog med vägföreningen i området bör ske innan tömning.

 • Undvik att leda vattnet till avloppet. Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet och ska inte belasta reningsverket i onödan.
 • Använd aldrig mer kemikalier än vad som verkligen behövs vid klorering och algbekämpning.

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
onsdag 1 september 2021