Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Friggebod och komplementbyggnader

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Vad är en friggebod?

En friggebod är en fristående byggnad som är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset.

  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 m².
  • Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter.
  • Friggeboden är bygglovbefriad men kan kräva att du söker dispens från strandskyddet om du ska bygga nära vatten.

Illustrationsbild friggebod (pdf).PDF

Medgivande från grannar - avstånd till tomtgräns

Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun.

Det krävs dock alltid bygglov om du vill uppföra boden närmare gata, väg, allmän platsmark eller samfälld mark än 4,5 meter.

Användningsområde

Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Får en friggebod se ut hur som helst?

Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Strandskydd och friggebod?

Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken för att få bygga en friggebod. Om du är osäker så kontakta oss för mer information.

Strandskydd - information från Naturskyddsverket och Boverket (pdf).PDF

Hur söker jag strandskyddsdispens för en friggebod?

Tillsammans med ansökan måste du redovisa var friggeboden kommer att placeras på tomten. Följande handlingar ska skickas in:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett. Blanketten kan du ladda ned under denna punktlista.
  • Situationsplan i skala 1:500. Finns primärkarta över din fastighet ska friggeboden ritas in skalenligt på denna. Friggeboden ska även måttsättas till närmaste tomtgränser. Finns det inte någon primärkarta ska situationsplanen upprättas på en förstorad förrättningskarta från Lantmäteriet. På denna karta ska alla befintliga och tillkommande byggnader och anläggningar ritas in (även befintliga friggebodar och bryggor).
  • Finns fotografier som redovisar hur det ser ut eller har sett ut, kan dessa med fördel bifogas ansökan.

Blankett: Ansökan om lov och strandskyddsdispens (pdf).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga komplementbyggnader

En komplementbyggnad är en fristående byggnad som är ett tillägg till en större huvudbyggnad på fastigheten. En komplementbyggnad kan till exempel vara ett garage, en gäststuga, ett förråd, en bastu, ett uthus och så vidare.

För komplementbyggnader som inte kan klassas som friggebod måste du söka bygglov om du vill bygga. Läs mer om bygglov.

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
torsdag 9 januari 2020