Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Riva

Ska du riva en byggnad (eller en del av en byggnad) måste du anmäla det till oss. Ligger din fastighet inom planlagt område kan det dessutom behövas ett rivningslov.

Rivningslov eller rivningsanmälan?

Inom detaljplanelagt område krävs det rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan krävs en rivningsanmälan till byggnadsnämnden.

Vilka handlingar ska skickas in?

Nedanstående handlingar är de vanligaste ritningarna vi kräver in i en i . Andra typer av handlingar kan komma att begäras efter granskning av din ansökan.

  • Ansökan/anmälan om rivning.
  • Förslag på kontrollplan.
  • Ifylld materialinventering.
  • En enkel situationsplan där du markerar vilken byggnad som ska rivas.

Blankett: Ansökan om rivningslov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett: Anmälan om rivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Materialinventering (mall): Materialinventering Pdf, 249.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag?

Du kan e-posta din ansökan eller skicka in den med vanlig post. Ska du e-posta din ansökan är det viktigt att du bifogar filerna på rätt sätt. 

Läs här om hur du ska leverera din bygglovansökan och tillhörande ritningar med e-post. Länk till annan webbplats.

E-post: bygglov@osteraker.se

Postadress: Österåkers kommun, Bygglovenheten, 184 86 Åkersberga

Vad är en materialinventering?

Syftet med materialinventeringen är att man innan rivningen påbörjas har koll på allt material som byggnaden innehåller.

I materialinventeringen ska du redovisa hur farliga och miljöskadliga material tas om hand samt hur rivningsmaterial ska sorteras och hanteras. Ska material återbrukas eller återvinnas ska detta framgå. Materialinventeringen ska grundas på en inventering som är byggherrens ansvar att upprätta.

Har du som byggherre inte själv kunskap att upprätta en materialinventering bör du ta hjälp av någon kunnig inom området.

Rivningsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden fattat beslut och startbesked erhållits.

Innan du börjar riva

Oavsett om rivningen kräver rivningslov eller endast rivningsanmälan måste du vänta på att byggnadsnämnden utfärdar ett startbesked. Detta kan utfärdas när samtliga handlingar som krävs kommit in. Att påbörja ett rivningsarbete utan startbesked leder till att byggnadsnämnden måste ta ut en sanktionsavgift.

Nu har jag fått mitt lov från byggnadsnämnden – när får jag sätta igång?

Den 1 juli - 2018 börjar en ny förvaltningslag att gälla i Sverige – som en följd av detta har ändringar också gjorts i plan- och bygglagen. Efter dessa ändringar så är huvudregeln att du tidigast får börja fyra veckor efter det att lovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Du måste även, liksom tidigare, ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden innan du får börja.

Efter ändringen i plan- och bygglagen får en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte verkställas, det vill säga påbörjas, förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts.

Efter dessa fyra veckor kan byggherren påbörja åtgärden även om beslutet inte fått laga kraft. Byggherren gör då det på egen risk, eftersom beslutet kan upphävas om det överklagas.

Om beslutet upphävs är det byggherrens ansvar att ta bort åtgärden eftersom den i så fall saknar lov.

Med denna ändring kommer byggherren lättare kunna ta reda på om åtgärden är överklagad innan denne avgör om den ska påbörja åtgärden. Det möjliggör även för eventuella klaganden att hinna begära inhibition av beslutet hos länsstyrelsen innan byggherren påbörjat åtgärden. Om beslutet inhiberas innebär det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat. Detta är särskilt viktigt vid rivningslov.

Liten ordlista

Laga kraft
Att en dom eller ett beslut har "fått laga kraft" innebär att det inte längre går att överklaga.Tidigare har detta benämnts som att beslut har "vunnit laga kraft".

Verkställighet
Att ett beslut verkställs innebär att beslutet genomförs.

Inhibition
Med inhibition avses att ett överklagat beslut tills vidare inte får verkställas.

Post- och inrikes tidningar
Post- och inrikes tidningar (PoIT) är ett digitalt officiellt kungörelseorgan. Här publicerar myndigheter och andra information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom.

Länk till PoIT. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollansvarig

För arbeten som kräver rivningsanmälan ska en kontrollansvarig utses av byggherren.

Den kontrollansvarige uppgift är att se till att rivningsplanen följs.

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
fredag 26 februari 2021