Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Marknivå

Har du planer på att ändra marknivån mer än 0,5 meter? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka marklov. Utanför planlagt område krävs inte marklov för förändring av marknivån. Tänk på att åtgärden inte får innebära en olägenhet för din granne.

Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovsärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovansökan. Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning samt sprängning. I samband med sprängning ska ett tillstånd lämnas av polisen.

När du ska ändra marknivån behöver du tänka på att hålla ett respektfullt avstånd till tomtgränsen och tänka på att avrinningsförhållandena inte får försämras för berörda grannfastigheter.

Vilka handlingar ska skickas in?

Nedanstående handlingar är de vanligaste ritningarna vi kräver in i en marklovansökan. Andra typer av handlingar kan komma att begäras efter granskning av din ansökan.

Följande handlingar ska bifogas till din ansökan:

Blankett: Ansökan om marklov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempelritning: Murar och markuppfyllnad Pdf, 221.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag?

Du kan e-posta din ansökan eller skicka in den med vanlig post. Ska du e-posta din ansökan är det viktigt att du bifogar filerna på rätt sätt. 

Läs här om hur du ska leverera din bygglovansökan och tillhörande ritningar med e-post. Länk till annan webbplats.

E-post: bygglov@osteraker.se

Postadress: Österåkers kommun, Bygglovenheten, 184 86 Åkersberga

Innan du påbörjar markarbetet

Innan du börjar markarbetet måste du även ha fått ett startbesked.

I enkla ärenden beslutar byggnadsnämnden om startbesked tillsammans med marklovet. Är det ärenden som kräver tekniskt samråd beslutar byggnadsnämnden om starbesked så snart samrådsmötet genomförts och vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas.

Börjar du bygga utan startbesked tas en sanktionsavgift ut.

Nu har jag fått mitt lov från byggnadsnämnden – när får jag sätta igång?

Den 1 juli - 2018 börjar en ny förvaltningslag att gälla i Sverige – som en följd av detta har ändringar också gjorts i plan- och bygglagen. Efter dessa ändringar så är huvudregeln att du tidigast får börja fyra veckor efter det att lovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Du måste även, liksom tidigare, ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden innan du får börja.

Efter ändringen i plan- och bygglagen får en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte verkställas, det vill säga påbörjas, förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts.

Efter dessa fyra veckor kan byggherren påbörja åtgärden även om beslutet inte fått laga kraft. Byggherren gör då det på egen risk, eftersom beslutet kan upphävas om det överklagas.

Om beslutet upphävs är det byggherrens ansvar att ta bort åtgärden eftersom den i så fall saknar lov.

Med denna ändring kommer byggherren lättare kunna ta reda på om åtgärden är överklagad innan denne avgör om den ska påbörja åtgärden. Det möjliggör även för eventuella klaganden att hinna begära inhibition av beslutet hos länsstyrelsen innan byggherren påbörjat åtgärden. Om beslutet inhiberas innebär det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat. Detta är särskilt viktigt vid rivningslov.

Liten ordlista

Laga kraft
Att en dom eller ett beslut har "fått laga kraft" innebär att det inte längre går att överklaga.Tidigare har detta benämnts som att beslut har "vunnit laga kraft".

Verkställighet
Att ett beslut verkställs innebär att beslutet genomförs.

Inhibition
Med inhibition avses att ett överklagat beslut tills vidare inte får verkställas.

Post- och inrikes tidningar
Post- och inrikes tidningar (PoIT) är ett digitalt officiellt kungörelseorgan. Här publicerar myndigheter och andra information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom.

Länk till PoIT. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
fredag 25 januari 2019