Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Innan du börjar bygga

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har fattat ett beslut om startbesked. Du får heller inte börja använda det du byggt innan du fått ett slutbesked.

Startbesked

Startbesked är ett beslut från byggnadsnämnden om att något som behövt bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får påbörjas.

Vid enkla byggen skickas startbeskedet ut i samband med själva bygglovet. Vid mer komplicerade ärenden måste ett tekniskt samråd genomföras innan startbesked kan lämnas.

Om du påbörjar byggnationen utan att du fått ett startbesked kommer du drabbas av en byggsanktionsavgift.

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd är ett möte där du, handläggaren och din kontrollansvarige går igenom förutsättningarna för ditt byggprojekt. Byggnadsnämnden beslutar om starbesked så snart samrådsmötet genomförts och vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas.

Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart onödigt. Handläggaren kallar dig (byggherren) till det tekniska samrådet. Även kontrollansvarig ska närvara vid mötet.

Under samrådet går vi igenom följande:

 • Arbetets planering och organisation
 • Byggherrens förslag till kontrollplan samt övriga handlingar och dokument som byggherren lämnat in.
 • Behov av platsbesök eller andra tillsynsåtgärder
 • Behov av byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd
 • Behov av utstakning
 • Behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
 • Behov av ytterligare möten

Handläggaren informerar om vilka tillstånd från andra myndigheter som kan behövas och skriver även ett protokoll från mötet, som sedan skickas till dig (byggherren) och den kontrollansvarige.

Arbetsplatsbesök

Genom arbetsplatsbesök görs en kontroll på plats för att se om byggnationen följer kontrollplanen.

Handläggaren besöker arbetsplatsen minst en gång.

Handläggaren skriver en rapport över arbetsplatsbesöket, som sedan skickas till dig (byggherren) och den kontrollansvarige.

Om bygget eller projektet inte har behövt tekniskt samråd behövs inte heller något arbetsplatsbesök.

Slutsamråd

Slutsamråd är ett möte som hålls när byggåtgärder, som omfattas av det tekniska samrådet, ska avslutas. Handläggaren meddelar datum och tid. Slutsamrådet hålls normalt på den plats där åtgärderna eller bygget genomförts.

Vid slutsamrådet diskuteras förutsättningarna för att få slutbesked. Exempelvis diskuteras dessa punkter:

 • Hur kontrollplanen och eventuella villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts.
 • Eventuella avvikelser från bestämmelser.
 • Kontrollansvariges utlåtande, som är ett underlag för slutbeskedet.
 • Dokumentation från kontrollansvarig och från handläggaren.
 • Behov av ytterligare åtgärder.

Slutsamrådet behöver inte hållas om det är uppenbart obehövligt.

Slutbesked

Ett slutbesked är ett beslut från byggnadsnämnden att byggnader och anläggningar som fått startbesked nu får tas i bruk och börja användas. Slutbeskedet är ett godkännande att ett eller flera byggen eller projekt kan anses vara slutförda. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller projektet.

Om du tar byggnationen i bruk utan att du fått slutbesked kommer du drabbas av en byggsanktionsavgift.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggherre. KA ska upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren låta utföra kontrollerna.

En KA ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Han eller hon ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt jobba på det företag som bygger eller beställer bygget.

Kontrollansvarigs uppgifter:

 • Se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs.
 • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.
 • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser.
 • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen och andra lagar. Kontrollplanen ska anpassas till objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt, genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga. Kontrollplanen är ett underlag som ligger till grund för att byggnadsnämnden ska kunna utfärda ett startbesked.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

 • Vad som ska kontrolleras i det aktuella projektet
 • Vem som kontrollerar
 • Mot vad kontrollen görs
 • På vilket sätt kontrollen utförs
 • Resultat av kontrollen

Förslag på en enkel kontrollplan - mall Pdf, 195.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
tisdag 29 september 2020