Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bygga nytt, ändra, riva

För att ansöka om bygglov behöver du fylla i en ansökningsblankett och bifoga ett antal ritningar. Det är viktigt att ritningarna du skickar in är fackmässigt utförda. Annars kan du behöva komma in med kompletteringar och handläggningstiden blir längre.

Vilka handlingar ska skickas in?

Nedanstående handlingar är de vanligaste ritningarna vi kräver in i en bygglovansökan. Tänk på att dina handlingar ska vara fackmässigt utfördalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra typer av handlingar kan komma att begäras efter granskning av din ansökan.

Följande handlingar ska bifogas till din ansökan:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
  • Situationsplan i skala 1:500 (eller annan lämplig skala). Läs här vilken karta du ska beställa från kommunens kart- och mätenhet.PDF
  • Planritningar i skala 1:100.
  • Fasadritningar i skala 1:100.
  • Sektionsritning i skala 1:100.
  • Markplaneringsritning i skala 1:200. (Gäller endast om du bygger ett nytt bostadshus).
  • Förslag på kontrollplan. Läs mer om detta nedan.

Blankett: Ansökan om bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Areabegrepp: Här kan du läsa om byggnadsarea och bruttoarea.PDF

Checklista: Att tänka på inför att ansökan skickas in.PDF

Hur ansöker jag?

Du kan e-posta din ansökan eller skicka in den med vanlig post. Ska du e-posta din ansökan är det viktigt att du bifogar filerna på rätt sätt.

Läs här om hur du ska leverera din bygglovansökan och tillhörande ritningar med e-post.PDF

E-post: bygglov@osteraker.se

Postadress: Österåkers kommun, Bygglovenheten, 184 86 Åkersberga

Förslag på kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta.

Vid enklare åtgärder krävs ingen kontrollansvarig, utan då räcker det med att byggherren själv upprättar ett förslag till kontrollplan.

Mall på en enkel kontrollplan hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid mycket enkla åtgärder kan du, som förslag till kontrollplan, kryssa i en ruta längst ner på sidan 2 i ansökningsblankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta blir då ditt förslag till kontrollplan, där du förbinder dig att följa givet lov och startbesked samt Boverkets byggregler (BBR). Om ditt ärende är så enkelt att detta räcker, avgör byggnadsnämnden när ditt ärende kommer in.

Exempel på mycket enkla åtgärder kan vara mindre tillbyggnader och enkla komplementbyggnader (carport, garage, förråd, växthus).

Se Boverkets byggregler på Boverkets hemsida: www.boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Komplettera handlingar i ett pågående ärende

Har du ett pågående ärende hos oss kan du komplettera ritningar och andra handlingar med e-post.

Läs här om hur du ska leverera dina kompletteringar med e-post.PDF

E-post: bygglov@osteraker.se

Hur lång är handläggningstiden?

Är alla handlingar rätt från början kommer din ansökan gå fortare att handlägga. Det går även fortare om det förslag du skickar in följer detaljplanen.

Enligt lag ska vi i regel besluta i ärenden inom 10 veckor från det att ärendet är helt komplett, ofta går det dock snabbare.

Tänk på att alla ritningar ska vara fackmässigt utförda. Titta gärna på de exempelritningar vi har under "Mer information".

Innan du börjar byggnationen

Innan du börjar bygga måste du även ha fått ett startbesked.

I enkla ärenden beslutar byggnadsnämnden om startbesked tillsammans med bygglovet. Är det ärenden som kräver tekniskt samråd beslutar byggnadsnämnden om starbesked så snart samrådsmötet genomförts och vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas.

Börjar du bygga utan startbesked tas en byggsanktionsavgift ut.

Nu har jag fått mitt lov från byggnadsnämnden – när får jag sätta igång?

Den 1 juli - 2018 börjar en ny förvaltningslag att gälla i Sverige – som en följd av detta har ändringar också gjorts i plan- och bygglagen. Efter dessa ändringar så är huvudregeln att du tidigast får börja fyra veckor efter det att lovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Du måste även, liksom tidigare, ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden innan du får börja.

Efter ändringen i plan- och bygglagen får en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte verkställas, det vill säga påbörjas, förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts.

Efter dessa fyra veckor kan byggherren påbörja åtgärden även om beslutet inte fått laga kraft. Byggherren gör då det på egen risk, eftersom beslutet kan upphävas om det överklagas.

Om beslutet upphävs är det byggherrens ansvar att ta bort åtgärden eftersom den i så fall saknar lov.

Med denna ändring kommer byggherren lättare kunna ta reda på om åtgärden är överklagad innan denne avgör om den ska påbörja åtgärden. Det möjliggör även för eventuella klaganden att hinna begära inhibition av beslutet hos länsstyrelsen innan byggherren påbörjat åtgärden. Om beslutet inhiberas innebär det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat. Detta är särskilt viktigt vid rivningslov.

Liten ordlista

Laga kraft
Att en dom eller ett beslut har "fått laga kraft" innebär att det inte längre går att överklaga.Tidigare har detta benämnts som att beslut har "vunnit laga kraft".

Verkställighet
Att ett beslut verkställs innebär att beslutet genomförs.

Inhibition
Med inhibition avses att ett överklagat beslut tills vidare inte får verkställas.

Post- och inrikes tidningar
Post- och inrikes tidningar (PoIT) är ett digitalt officiellt kungörelseorgan. Här publicerar myndigheter och andra information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom.

Länk till PoIT.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följa ditt bygglovsärende

Idag finns tyvärr inte möjlighet att följa ditt bygglovsärende via kommunens webbplats. För att få information hur långt handläggningens har kommit behöver du kontakta bygglovenheten. Se rubriken "Kontakt och öppettider".

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
torsdag 29 april 2021