Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Attefallshus och nya åtgärder utan bygglov

Nya regler för Attefallshus gäller från 1 augusti 2020

Från och med den 1 augusti 2020 kommer alla attefallshus få vara högst 30,0 m². Ursprungligen fick attefallshus vara högst 25 m².

Det är enbart antalet kvadratmeter som ändrats. Alla andra regler kring attefallshus gäller precis som tidigare.

Kom ihåg att det krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked innan du får börja bygga ditt attefallshus.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka är de bygglovbefriade attefallsåtgärderna?

 • Bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadhus/fritidshus på högst 30 m² byggnadsarea med max 4 m i nockhöjd.
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 m² bruttoarea.
 • Saknar byggnaden takkupor får man bygga högst två takkupor.
 • Inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus.

Medgivande från grannar - avstånd till tomtgräns

Ny komplementbyggnad och tillbyggnaden av huvudbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot granne, väg, allmän platsmark och samfälld mark. Av trafiksäkerhetsskäl kan ett längre avstånd än 4,5 meter krävas ibland.

Granne kan medge ett närmare avstånd. 

Det krävs dock alltid bygglov om du vill uppföra byggnaden eller tillbyggnaden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Är det bara att börja bygga?

Nej, det är det inte. Du måste skicka in en anmälan och ritningar så vi kan handlägga ärendet. Du får inte börja bygga innan byggnadsnämnden beslutat om ett startbesked. Börjar du bygga innan du fått ett startbesked kan du drabbas av byggsanktionsavgifter.

Vatten och avlopp i Attefallshus

Om vatten- och avlopp ska installeras i byggnaden ska detta även anmälas till:

Vilka handlingar ska skickas in?

Följande handlingar ska skickas in:

 • Anmälningsblankett (länk finns under detta stycke).
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100 på planerad ny byggnad, tillbyggnad eller åtgärd. På fasadritningarna ska blivande och befintliga marklinjer ritas in.
 • Vid tillbyggnad ska hela huset redovisas och inte bara tillbyggnaden.
 • Situationsplan i skala 1:500 eller annan lämplig skala. Ska upprättas på en primärkarta. Har du ett gammalt kartmaterial hemma får kartan inte vara äldre än 2 år.
 • Primärkartan beställer du från kommunens kart- och mätenhet.
 • Placeras byggnaden eller tillbyggnaden närmare tomtgräns mot grannfastighet än 4,5 meter ska skriftligt godkännande från fastighetens samtliga ägare bifogas anmälan.
 • I vissa ärenden kan även konstruktionsritning över grund och stomme behövas skickas in.
 • I vissa ärenden kan det komma att krävas en certifierad kontrollansvarig.

Anmälningsblankett - nya bygglovsfria åtgärder (pdf). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan e-posta din ansökan eller skicka in den med vanlig post. Ska du e-posta din ansökan är det viktigt att du bifogar filerna på rätt sätt. 

Läs här om hur du ska leverera dina handlingar med e-post. Pdf, 74.4 kB.

E-post: bygglov@osteraker.se

Postadress: Österåkers kommun, Bygglovenheten, 184 86 Åkersberga

Kommer det kosta pengar?

Ja, det kommer det att göra. Att göra en tillbyggnad på bostadshuset kostar cirka      3 405 kronor.

Att bygga en ny komplementbyggnad kostar mellan 3 405 – 6 600 kronor beroende på byggnadens komplexitet. Ett enkelt garage kostar 3 405 kr medans ett komplementbostadshus kostar 6 600 kronor.

Att inreda ytterligare en bostad kostar 6 600 kronor.

Krävs en strandskyddsprövning är avgiften för detta ytterligare 4 730 kronor.  Alla avgifter gäller för 2020 års taxa.

Andra kostnader som kan tillkomma är köp av primärkarta (underlag till situationsplanen) och om byggnaden eller tillbyggnaden placeras nära tomtgräns och ska stakas ut och lägeskontrolleras av sakkunnig.

Strandskyddet

Tänk på att om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du även beviljas en strandskyddsdispens för att få bygga. Strandskyddet är i regel 100 m från strandlinjen upp på land och 100 m ut i vattnet.

Läs mer om strandskyddet under Strandskydd, bryggor och sjöbodar

När byggnationen är färdig

Då ska du anmäla detta till byggnadsnämnden och bifoga de handlingar är som är fastställd i startbeskedet. Du får inte ta tillbyggnaden eller byggnaden i bruk innan ett slutbesked är utfärdat.

Tar du tillbyggnaden eller byggnaden i bruk innan du fått slutbesked kommer du kunna drabbas av en sanktionsavgift.

Kommunen kan kräva bygglov ändå i vissa fall

Bygglovsfriheten gäller inte om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.

Vad som är en särskilt värdefull byggnad eller särskilt värdefull miljö går inte alla gånger att avgöra på förhand. I vissa detaljplaner finns planbestämmelser som anger att hela eller delar av planområdet är särskilt värdefulla, enligt 8 kapitlet 13 § plan- och bygglagen eller 3 kapitlet 12 § i den äldre plan- och bygglagen.

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
onsdag 28 april 2021