Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Buller

Buller är ett oönskat ljud och källor till buller finns både i och utanför vår bostad. Störs du av buller och vet inte vem du ska vända dig till? För buller som kommer inifrån bostaden ansvarar din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. För buller som kommer utifrån ansvarar väghållaren om det är en väg och om bullret kommer från en verksamhet/fastighet så är det den ansvarige för verksamheten/fastigheten.

Buller påverkar din hälsa

Buller är ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Höga ljudnivåer kan skada din hörsel. Men buller på lägre nivå kan påverka genom att ge stress och sömnstörningar. Buller är den störning i närmiljön som berör flest människor.

Störd av buller – vilka krav kan jag ställa?

För att buller ska bedömas som störande enligt miljöbalken ska det inte vara ringa eller tillfälligt. Dessutom bedömer vi vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda. För hjälp vid bedömning av om bullret är störande finns riktvärden för t.ex. buller inomhus, externt industribuller (fläktar), trafikbuller, byggbuller och höga ljudnivåer. Den som orsakar störningen är ansvarig för att utreda och åtgärda den.

Buller från byggarbetsplatser

Störs du av buller från byggarbetsplats? I första hand kontaktar du byggherren som är ansvarig för bygget som får en chans att förbättra situationen. Tänk på att stora byggarbetsplatser ofta har underleverantörer och då är ansvaret inte lika tydligt. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från byggarbetsplatser. Om störningarna ändå fortsätter kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet med en anmälan. Byggarbeten som pågår en kortare tid bedöms oftast som tillfälliga. För att kommunen ska kunna ställa krav på utredningar och åtgärder måste störningar pågå under en längre tid.

Buller i bostaden

Om du störs i din bostad av buller som kommer inifrån den egna fastigheten, vänder du dig i första hand till din hyresvärd eller styrelse i bostadsrättsföreningen. Det kan röra sig om buller från ventilationsanläggningar, tvättstugor, panncentraler, värmepumpar, hissar, vattenledningar eller störande element. Hyresvärd eller styrelse i bostadsrättsföreningen är ansvarig för att undersöka och eventuellt åtgärda störningen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för buller inomhus. Om du inte får gehör för ditt problem vänder du dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet med ditt klagomål.

Störande grannar/ljudisolering

Om du störs av ljud från grannar är det bra om du själv berättar för dem hur du upplever problemet. Det ger dem en chans att förbättra situationen innan du kontaktar hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse. Man kan inte kräva att det ska vara helt tyst i ett flerbostadshus. Ljud som röster, stegljud och brus från vattenledningar ses i de flesta fall som något helt normalt. En dålig ljudisolering och/eller störande grannar kan dock leda till att man störs. Störningar från grannar regleras bland annat i hyres- och bostadsrättslagstiftningen.

Om fastighetens ljudisolering är godkänd enligt den byggnorm som gällde vid uppförande eller ombyggnation, ställer kommunen normalt inte hårdare krav i efterhand. Om det finns fastighetstekniska brister i t.ex. isoleringen mellan bostäder som skett vid en ombyggnation kan en ljudstörning mellan lägenheter leda till krav på åtgärder från kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet.

Trafikbuller

Om du störs av buller från bil-, båt-, flyg- eller tågtrafik ska du i första hand kontakta väghållaren eller den som är ansvarig för trafiken. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet om du är osäker över ansvarsfrågan. Den som är ansvarig ska få en möjlighet att undersöka vilka ljudnivåer det rör sig om och ha chans att förbättra situationen. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för trafikbuller. Vilka riktvärden som tillämpas är dock även beroende av fastighetens byggår samt om några större förändringar skett gällande vägen/spåret. Om störningarna fortsätter och du inte får något besked från den som är ansvarig kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet med en anmälan. Du kan själv gå in och titta på kommunens trafikbullerkarta för att se påverkan på olika platser i kommunen.

TrafikbullerkartaPDF

Höga ljudnivåer

Höga ljudnivåer som kan vara skadliga för våra öron kan till exempel förekomma på konserter, diskotek, gym och biografer. Det är den som bedriver verksamheten som har det yttersta ansvaret för att se till att Folkhälsomyndighetens riktvärden för höga ljudnivåer inte överskrids. Om du upplever att musiken är för hög bör du påpeka detta till verksamheten. Får du inget gehör kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet.

Driver du en verksamhet som kan orsaka buller?

Du som driver en yrkesmässig verksamhet eller hyr ut bostäder är ansvarig för att inte utsätta någon för störningar. Du ska själv skaffa den kunskap som behövs och se till att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet och skada. Vid osäkerhet av om buller är störande ska en ljudnivåmätning utföras. Du kan därför behöva kontakta en akustikkonsult för mätning.

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Catrine Eckers
Senast uppdaterad:
torsdag 7 november 2019