Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Dags för samråd om framtidens Hacksta-Berga!

Programområdet för Hacksta-Berga markeras i blå-streckad linje. Klicka på bilden för att se den större.

Den 22 mars–23 april har du möjlighet att ge oss dina synpunkter på ett förslag till planprogram för området Hacksta-Berga i centrala Åkersberga. Ett planprogram är vägledande för hur ett område ska utvecklas och ligger till grund för framtida detaljplaner.

Visionen för Hacksta-Berga är att området år 2040 ska vara en stadsmässig del av framtidens Åkersberga stad med en variation av bostäder och vara en naturlig fortsättning på centrumområdet. Här ska finnas plats för lärande och kreativitet och området ska upplevas tryggt och säkert.

Planprogrammet för Hacksta-Berga föreslår en utveckling av området mot att få en mer betydande roll i framtidens Åkersberga stad. Målsättningen är att området ska ha tillgängliga och trygga stråk som tydligt länkar till sin omgivning och som främjar hållbart resande. Ny bebyggelse fokuseras längs med befintliga gator, vilket bidrar till att gatorna upplevs mer stadsmässiga och som mer levande.

Stärkt identitet

Här ska finnas attraktiva gröna miljöer och parker för hela Åkersberga. Parkerna föreslås utvecklas med nytt spännande innehåll, som bidrar till att fler människor
väljer att stanna upp i området. Utvecklingen bidrar till att området får en stärkt identitet och upplevs som en trygg och attraktiv stadsdel, där många vill och har möjlighet att bo och verka.

Det ska också vara en plats för utbildning och lärande, liksom för kultur, idrott och upplevelser. Det stora utbudet av utbildningsverksamheter bidrar till Hacksta-Bergas identitet och gör området betydelsefullt för Åkersberga i stort.

Var med och tyck till!

Ta del av förslaget på österåker.se/hackstaberga.

Där får du också information om hur du lämnar dina synpunkter på planprogrammet.

Förslaget finns också att ta del av i Alceahusets entré på Hackstavägen 22 i Åkersberga.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Plan_Exploatering
Publicerad:
måndag 22 mars 2021
Senast uppdaterad:
måndag 22 mars 2021