Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Var med och tyck till om framtidens Åkers Runö!

Österåkers kommun ska ta fram ett förslag till planprogram för området kring Åkers Runö. Ett planprogram är vägledande i den fortsatta utvecklingen av ett område. Vad tycker du är bra med området? Vad kan förbättras? Var med och påverka i ett tidigt skede!

Till och med den 15 september har du möjlighet att lämna synpunkter i vår webbkarta som du hittar via österåker.se/åkersrunö.

Vid en omfat­tande förändring av ett större område och dess marka­vändning kan det vara nödvändigt att i ett planprogram studera området ur ett bredare perspektiv innan arbetet med enskilda detaljplaner påbörjas.

Planprogrammet ska visa på det aktuella områdets förutsättningar samt hur kommunen tänker sig hur området ska utvecklas. Det ska även innehålla förslag till markanvändning, beskriva centrala funktioner, bidra med gestaltningsprinciper samt redovisa de konsekvenser som förslagen medför. Programmet ska ge en tydlig bild av den tänkta utvecklingen och skapa en gemensam målbild för berörda aktörer och allmänheten.

Åkersberga växer stationsnära västerut

Områdena väster om Åkersberga, där Åkers Runö ingår, har i kommunens planering länge betraktats som utvecklingsområden. En utveckling längs Roslagsbanans stationer beskrivs bland annat i kommunens gällande översiktsplan samt har en koppling till Österåkers åtagande till Sverigeförhandlingen där Åkers Runö planeras växa med cirka 2 400 nya bostäder. Åkers Runö planprogram gränsar i väster till Täljö-Gottsunda, där kommunen arbetar med ytterligare ett planprogram.

Lämna synpunkter i den tidiga dialogen!

Arbetet med planprogrammet inleds nu med en tidig dialog som planeras utförs under våren och hösten 2020. Som en del i den tidiga dialogen har kommunen tagit fram en webbkarta. I webbkartan kan du placera ut markörer på platser som du tycker om, samt de platser som du anser kan förbättras inom avgränsningen för planprogrammet. Du kan även skriva en motivering till varför du valt denna platsen – varför du tycker om platsen eller på vilket sätt du vill att den förbättras.

Till och med den 15 september har du möjlighet att lämna synpunkter i vår webbkarta som du hittar via österåker.se/åkersrunö.

Syftet med den tidiga dialogen är att samla information som kan hjälpa till att forma riktningen för det kommande programarbetet. Inkomna synpunkter sammanställs och utgör ett underlag för programförslaget.

Mer information

Mer information finns på planprogrammets projektsida österåker.se/åkersrunö.

Den sidan uppdateras kontinuerligt och mer detaljerad information om planerade dialogaktiviteter kommer läggas ut efter hand.

Redaktör:
Plan_Exploatering

Publicerad:
måndag 8 juni 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 20 augusti 2020