Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Överklaganden av detaljplan för Säbyvikens marina avslås

I september 2016 antog Kommunfullmäktige i Österåker en detaljplan för Säbyvikens marina som ska möjliggöra en utbyggnad av verksamheten. Detaljplanen har därefter överklagats. Mark- och miljödomstolen har nu beslutat att avslå överklagandena och ger därmed Österåkers kommun rätt i beslutet att anta detaljplanen.

Syftet med detaljplanen för Säbyvikens marina är att möjliggöra en utbyggnad av en befintlig marina och att göra den till en marina med höga miljöambitioner samt att tillgodose såväl det ökande behovet av båtplatser i kommunen som behovet av vinterförvaring, ytterligare uppläggningsplatser utomhus på land och andra servicetjänster såsom reparation och försäljning av båtar.

Åtgärder för att begränsa påverkan på mark- och vattenmiljö ska utföras i form av latrintömning, båtbottentvätt, spolplatta med mera. Kommunen har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning för området.

Detaljplanen överklagades av flera parter till mark- och miljödomstolen, som i en dom från december 2017 upphävde Kommunfullmäktiges beslut. Överklagandena rör bland annat olika miljöåtgärder, tillstånd för verksamhet och frågan om rådighet över vattenområdet i det område som detaljplanen omfattar.

Högsta domstolen ändrade domen

I juli 2019 ändrade Högsta domstolen domen från 2017 på grund av grovt rättegångsfel (domvilla). Målet återförvisades därför till mark- och miljödomstolen, som alltså nu har avgett en ny dom i ärendet (mål nr P 5694-19).

I domen från den 7 maj skriver mark- och miljödomstolen att Österåkers kommun har handlagt det aktuella planärendet på ett formellt riktigt sätt och har hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning. Kommunen har prövat markens lämplighet för aktuellt ändamål på det sätt som krävs inom ramen för ett detaljplaneförfarande, skriver domstolen vidare och anser att det inte finns tillräckliga skäl för att upphäva beslutet att anta detaljplanen. Överklagandena ska därför avslås.

Domen kan överklagas till och med den 28 maj 2020.

Mer information

Om detaljplanen för Säbyvikens marina

Redaktör:
Plan_Exploatering

Publicerad:
fredag 8 maj 2020
Senast uppdaterad:
fredag 8 maj 2020