Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Statusrapport om arbetena på Margretelundsvägen

Klicka på kartan för att öppna den i större format (pdf)

Margretelundsvägen är en viktig skolväg och ett led i utbyggnaden för att binda ihop cykelstråket mellan Skärgårdsstad och Åkersberga. Här är en uppdatering kring de arbetena och vad Österåkers kommun gör kring Margretelundsvägen.

Margretelundsvägen är en gammal statlig väg som kommunen har tagit över väghållaransvaret för och som behöver göras om till kommunal väg. Att bygga gång- och cykelbana längs vägen kräver därför detaljplan. Samtidigt har vägen i sig varit i mycket stort behov av renovering.

En detaljplan bestämmer hur marken får användas där hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Alla som berörs av ett pågående detaljplanearbete ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Ju större detaljplan, desto fler som är delaktiga. För att få en snabbare process har därför arbetena längs Margretelundsvägen delats upp i fyra etapper.

Karta som visar etapp 1–4 Margretelundsvägen (pdf).PDF

Etapp ett

Den första etappen omfattar sträckan på Margretelundsvägen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen och byggdes ut 2011-2012.

Etapp två

Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för den andra etappen, som möjliggör gång- och cykelvägen längs sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen.

Preliminär tidplan för etapp två:

Samråd: hösten 2018

Granskning: våren 2019

Antagande: hösten 2019

Detaljprojektering: 2019

Byggnation: 2020

Etapp tre och fyra

De sista etapperna, etapp tre och fyra, omfattar den resterande sträckan fram till Skärgårdsstad.

Preliminär tidplan för etapp tre och fyra:

Arbetet med att ta fram en detaljplan inleds 2020

Antagande: 2021

Detaljprojektering: 2021

Byggnation: 2022 och 2023

Margretelundsvägen i stort behov av renovering

Under 2017 och 2018 genomfördes en omfattande renovering av Margretelundsvägen. Tanken var från början att samordna renoveringen av Margretelundsvägens körbanor med anläggningen av gång- och cykelväg längs med vägen.

Vår analys i kombination med en geoteknisk undersökning visade dock att det fanns en alltför stor risk med att vänta med renoveringen. Asfalten var utsliten med potthål och kanthäng och var i stort behov av förstärkning. Renoveringen behövde inledas så fort det var möjligt, trots att detaljplaner för gång- och cykelbanan inte var klara.

Flera förstärkningsåtgärder genomförda

En omfattande renovering av Margretelundsvägen mellan Gröndalsvägen och Härsbackavägen är nu genomförd med flera olika förstärkningsåtgärder. Bergkrossmaterial av olika storlekar har arbetas in i bärlagret, gammal asfalt har tagits bort och tre lager asfalt med två asfaltarmeringsnät har anlagts för att skapa god bärighet med ökad hållbarhet och livslängd. Förstärkningsåtgärder har även genomförts på slänterna utefter Margretelundsvägens körbana. Åtgärder har även gjorts för att hantera dagvatten. Detta arbete kommer att fortsätta i arbetena med gång- och cykelvägens olika etapper.

Mer information

Projektsida för Margretelundsvägen.

Redaktör:
SBF

Publicerad:
tisdag 2 oktober 2018
Senast uppdaterad:
måndag 29 oktober 2018