Arbetet för länets bästa skola

Louise Furness, utbildningsdirektör i Österåkers kommun porträtterad framför Österåkers gymnasium.

Louise Furness, utbildningsdirektör i Österåkers kommun. Foto: Patrik Lundin

Österåkers kommun har ett mål om att ha länets bästa skolkommun. Men vad innebär målet och hur arbetar kommunen för att nå det? Louise Furness, utbildningsdirektör i Österåkers kommun, berättar om arbetet framåt och varför vi aldrig ska behandla alla lika.

Vad innebär målet om länets bästa skolkommun?
– Målet om länets bästa skolkommun utgår och mäts utifrån flera olika perspektiv. Vi mäter till exempel hur barn och elever upplever våra förskolor
och skolor gällande trygghet, delaktighet och undervisning, men också andra typer av resultat, som betyg, nyttjandegrad i förskolan och lärarbehörighet.
Vi fokuserar på de faktorer som enligt forskning är avgörande för utbildningens kvalitet.

–Det finns också andra viktiga beståndsdelar i arbetet med att nå målet. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att erbjuda en trygg utomhusmiljö och säkra skolvägar samt en meningsfull fritid för våra barn och unga. Att alla vi som arbetar och verkar i Österåker hjälps åt och drar i samma
riktning är avgörande för att vi ska nå målet.

Vad är prioriterat i arbetet för att nå målet?
– Det absolut viktigaste är att vi har skickliga, engagerade och utbildade medarbetare i förskolan och skolan, som med högt ställda förväntningar
möter våra barn och elever varje dag. Tillsammans med skolledning och med stöd av föräldrar, förvaltning och politik ska de ha de bästa förutsättningarna
att utforma undervisningen för att alla barn och elever ska utvecklas mot målen och kunna nå sin fulla potential.

Vilka utmaningar finns?
– Vi vill ständigt förbättra likvärdigheten i våra verksamheter. Likvärdighet i skolan innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Det innebär att alla elever ska ha lika tillgång till kvalitativ utbildning, oavsett vilken förskola eller
skola man går i och att utbildningen ska kompensera för barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

–En likvärdighetsresurs som vi är väldigt stolta över i Österåker är Pedagogcentrum. Där erbjuds alla förskolor och skolor kostnadsfria skolutvecklingsinsatser, skräddarsydda för varje verksamhet.
Det kan handla om allt ifrån handledning för elevhälsans personal till föreläsningar om digitalitet i förskolan och utlåning av pedagogiskt material.

Vilka förbättringar har skett sedan målet om länets bästa skola beslutades för tio år sedan?
– Vi kan se att andelen elever med minst gymnasieexamen inom tre år, på tio år har gått från 66 procent till 77 procent. Det genomsnittliga meritvärdet
i årskurs 9 har ökat från 227 till 247 sedan 2015. Det är fantastiskt vilka resultat vi kan se över tid och vi vill ständigt förbättra dem.

Kommunens undersökningar visar att barn, elever om vårdnadshavare är nöjda med förskola och skola. SCB:s medborgarundersökning
visar ett lägre betyg. Hur tänker du kring det?
– SCB:s undersökning är en attitydundersökning hos slumpvis utvalda invånare från 18 års ålder med flertalet övergripande frågor. Det innebär att frågorna om skolan har besvarats även av dem som inte nyttjar verksamheten. Skola är ett ämne som engagerar och diskuteras av en bred publik. Det vi hör och läser kan ha stor betydelse för hur vi uppfattar
något, även om vi inte nyttjar verksamheten.

–I kommunens egen undersökning är det barn, elever och vårdnadshavare i våra förskolor och skolor som svarar. Frågorna har tagits fram tillsammans med verksamheterna
och av extern kompetens. Vi ställer flera frågor kring varje delområde.
Det finns alltid en osäkerhet i tolkningen av attitydundersökningar som enbart baseras på enkäter. Därför följer vi alltid upp våra egna undersökningar med dialoger. Vi jämför svaren med andra typer av resultat och enkäter, såsom
Skolinspektionens enkät. Vi gör också analyser utifrån en helhetsbedömning.

–Vi vill, och arbetar för, att Österåkers kommuninvånare ska känna stolthet över våra förskolor och skolor i kommunen och ha ett högt förtroende för de pedagoger som verkar där.


Så vad behövs för en bra skoldag?
– Att våra barn och elever möts av engagerade, kunniga pedagoger och skolledare med höga förväntningar. Alla erbjuds en variation av
undervisningsmetoder som är anpassade efter deras förutsättningar och behov. Var aldrig så orättvis att du behandlar alla lika!

 

Goda resultat för den kommunala grundskolan

Eva Wetterstrand är ansvarig för den kommunala verksamheten inom förskola och skola i Österåker. Hon berättar att Österåkers kommunala grundskolor nu ökat till plats 15 i landet när det gäller gymnasiebehörigheten. Det visar statistik som baseras på betygen för de elever som gick ut nian vårterminen 2021. När det gäller meritvärdet och andelen elever som nått kunskapskraven är Österåker på topp 30 av landets 290 kommuner.

Vad beror de här resultaten på?
– En viktig grund till våra goda resultat är självklart att våra medarbetare är skickliga och att utbildningen därför håller hög kvalitet. Sen är kontinuitet viktigt för att bygga relationer och verka för likvärdighet i skolan. Vi har fördelen av att kunna erbjuda den röda tråden med hög kvalitet i våra
verksamheter från förskola via grundskola och fritidshem hela vägen till gymnasium.

–Våra koncept inom hälsa och arbetsro är också viktiga för helheten. Vi har introducerat Hjärnhälsa enligt tio goda vanor. Det är ett koncept som inkluderar regelbunden motion och andra arbetsmetoder för att underlätta
för eleverna att ta till sig kunska p. Ett annat koncept som vi arbetar med är PAX, som handlar om ökad arbetsro i klassrummen.

Hur ser arbetet framåt ut för att nå målet om länets bästa skola?
– Det handlar om att identifiera och genomföra ständiga förbättringar och att
säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare. Det finns en mycket hög kompetens i vår organisation. En viktig nyckel är den samverkan som sker mellan våra skolor för att höja kvaliteten på utbildningen och
elevhälsan. En fördel i Österåkers kommun är den kompetensutveckling som erbjuds genom Pedagogcentrum där våra pedagoger får möjlighet till bra utbildningar lokalt i hemkommunen.

Eva Wetterstrand, produktionsdirektör i Österåkers kommun

Eva Wetterstrand, produktionsdirektör i Österåkers kommun

Publicerad:
Senast uppdaterad: