Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fornminnen

Österåker är en kommun med en lång historia. Skogstrakterna norr om Österåkers kyrka var bland de första i Uppland som höjde sig ur vattnet efter isens mångtusenåriga tryck. Här finns spår av stenåldersboplatser. Hela kommunen är rik på fornlämningar, inte minst från bronsålder och järnålder. Besök platserna och upplev ett Österåker från en annan tid.

Bronsåldersrösen i Spånlöt

I bostadsområdet Spånlöt i Åkersberga hittar du Österåkers kommuns största bronsåldersröse. Den består av en flack stensamling som är nitton meter i diameter. Strax intill ligger en hälften så stor grav. Gravarna placerades högst uppe på ett bergskrön för att synas vida omkring.

Röllingby backar

Röllingby backar är ett strövområde i centrala Åkersberga med flera lämningar från tidig järnålder. Området består av några stora blandskogsbevuxna kullar. Backarna är omgivna av åkrar och utgör ett vackert inslag i landskapsbilden. Flera fornminnen finns i området, bland annat ett stort järnåldersgravfält i den sydvästra delen. En fin promenad sträcker sig från Röllingby backar upp mot Smedby gård och Smedby Ättehagar. På vägen passeras ett antal gravfält från yngre järnålder.

Runstenen vid Stavs äng

Runstenen vid Stavs står 4 kilometer nordost om Roslags-Kulla kyrka, i närheten av Furusundsleden i norra delen av Österåkers kommun. På runstenen står det: ”Ingo lät resa stenen efter Gärdar, fader…sin. Dan och hans bröder voro Kolsvens söner. Fot ristade runorna.” Få stenar är signerade av Fot, men han är känd som en av de skickligaste runmästarna under 1000-talets senare hälft. Runstenen ligger på privat mark. Vid Stavs ängar betar idag kor.

Biskopstuna borgruin

Biskopstuna borgruin, eller Tunaborgen som den också kallas, är en av de få medeltida borgruinerna i Stockholmstrakten. Borgen lär ha uppförts någon gång under 1200-talets slut och tillhörde under medeltiden ärkebiskopen i Uppsala som också ägde det närbelägna Tuna gård. Borgens äldsta del är ett kvadratiskt kärntorn, som senare byggts till med två tunnvälvda rum. Något senare byggdes det till ett smalt hus längs den södra sidan, förmodligen i två våningar.

Under reformationen tog Gustav Vasa gården Tuna från ärkebiskopen och borgen spelade ut sin roll.

Ruinen är belägen i ett villaområde i Österskär. Den är låst, men det är möjligt att besöka borgen genom att låna nyckeln på Österåkers bibliotek eller på Information Österåker.

Stockholms länsmuseum har tagit fram en pedagogisk handledning till ruinen. Du hittar den under ”Mer information”.

Gottsundaborgen

Gottsundaborgen är en fornborg som ligger på en bergsrygg som stupar brant mot sjön Storträsket i väster. I norr, öster och söder är ryggen mindre brant och skyddas här av en 300 meter stenvall med enstaka öppningar.
Sjöarna Storträsket och Lillträsket ingick i Långhundraledens västra infart. Borgens huvudfunktion kan ha varit att bevaka den viktiga segelleden. Fornborgar är en svårtolkad fornlämningstyp. Gottsundaborgens funktion är svår att förklara eftersom den inte är undersökt. Kolprover som har tagits från borgen visar att det kan ha varit i bruk redan vid tiden för Kristi födelse.

Hagbystugorna

Hagbystugorna är det som återstår av Hagby by som tidigare låg på denna plats. Idag ligger stugorna på en kulle omgiven av en golfbana som byggdes på byns odlingsmark. Under 1700-talet och 1800-talet var Hagby en stor by bestående av flera gårdar och ett stort antal uthus. Hagbystugorna är timrade och reveterade sidokammarstugor, sannolikt från 1800-talets första hälft. PÅ 1980-talet renoverades de grundligt av hembygdsföreningen och stod färdiga 1989.

Sök efter fornminnen

Vill du hitta fler fornminnen, gå in på Fornsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Patrik Gosenius

Sakkunnig:
Birgit Lindholm
Senast uppdaterad:
måndag 21 maj 2018