Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Föreningsbidrag, stöd och stipendier

Österåkers kommun stödjer idrott, fritid och kultur i kommunen på flera sätt. Bland annat kan du söka föreningsbidrag för din verksamhet från Kultur- och fritidsnämnden. Du kan också få rådgivning och stöd.

Bidrag till kultur för äldre

Nu kan du söka bidrag till kultur för äldre. Bidraget omfattar ett verksamhetsbidrag och ett projektbidrag.

Pensionärsföreningar och ideella föreningar i Österåkers kommun där majoritet av medlemmarna är över 65 år är berättigade att söka verksamhetsbidraget. Projektbidraget går att söka av alla föreningen för projekt med äldres som målgrupp. Läs mer i Riktlinjer för bidrag till kultur för äldre som du hittar under Mer information. Verksamhetsbidrag söks senast 15 mars. Projektbidrag kan sökas två gånger per år,15 mars och 15 september.

Ideella barn- och ungdomsföreningar

Som barn och ungdomsföreningar räknas de ideella föreningar som har verksamhet för barn och unga mellan tre till 20 år. Det är oavsett om medlemmarna håller på med idrott, musik, friluftsliv eller teater. Bidragsberättigade föreningar ska ha minst 10 medlemmar i åldrarna 3-20 år som är boende i kommunen. Till barn- och ungdomsföreningar delas två typer av bidrag ut, aktivitetsbidrag och anläggningsbidrag.

Aktivitetsbidrag

Ideella barn- och ungdomsföreningar som är verksamma i Österåkers kommun kan söka aktivitetsbidrag. Detta  baseras på antal träffar och deltagare och söks två gånger per år. Den 25 februari lämnas ansökningar in för verksamhet under höstterminen året innan. För vårterminen lämnas ansökningen in senast den 25 augusti.

För att räknas som aktivitet ska den pågå i minst en timme. Dessutom måste minst tre bidragsberättigade deltagare och en ledare delta. Mer om regler för om du kan få bidrag finns i dokumentet "Bestämmelser för bidrag till ungdomsföreningar".

Söka aktivitetsbidrag

När du söker bidrag ska du skicka kommunens samanställningsblankett som redovisar närvaron av deltagare och ledare under terminen. Andra blanketter gäller inte. Använd kommunens blankett som finns under E-tjänster & blanketter.

Under e-tjänsterna hittar du också närvarokorten som blir underlag för din sammanställning. Fyller du in närvaro Idrottens system IdrottOnline är det ok och du behöver inte fylla i kortets nummer. Så länge du kan redovisa närvaron om kommunen ber om det.

Anläggningsbidrag

Den ideella barn- och ungdomsförening som äger, hyr privat eller arrenderar anläggning kan också söka anläggningsbidrag. Dessa söks en gång per år. Till detta finns en ansökningsblankett som ska användas. Denna hämtas under E-tjänster och blanketter.

Andra stöd till barn- och ungdomsföreningar

De flesta ideella föreningar tillhör någon riksorganisation som stöder föreningarnas aktiviteter. Ett exempel är idrotten, där Riksidrottsförbundet delar ut Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, till sina föreningar.

Inkluderingsbidrag

Österåkers kommun stöttar föreningar som genomför projekt eller utvecklar sin verksamhet för inkludering med ett inkluderingsbidrag.

Bidraget ges för verksamhet/projekt som erbjuder meningsfull aktivitet för en prioriterad målgrupp med mål att främja inkludering i det lokala samhället.

Kulturevenemangsbidrag

Österåkers kommun kan erbjuda dig rådgivning och stöd om du har idéer för ett kulturprojekt. Hos kommunens Kultur- och fritidsnämnd kan du i början av året söka kulturevenemangsbidrag om du vill producera ett offentligt kulturevenemang i Österåker. Österåkers kommun prioriterar evenemang som involverar professionella kulturaktörer, håller hög kvalitet samt har producenter med tidigare evenemangsvana. Blankett för att ansöka hittar du under ”Tjänster och blanketter”. Vi behöver ha din ansökan senast den 15 januari.

Du skickar din ansökan till:
Österåkers kommun, Kultur- och fritidsnämnden, 184 86 Åkersberga

Din ansökan behandlas sedan vid ett av Kultur- och fritidsnämndens sammanträden. Nämnden fattar beslut under våren. Du får därefter besked om din ansökan har beviljats eller inte.

Studieförbundsbidrag

Lokalt verksamma studieförbund kan söka bidrag årligen senast 31 maj för föregående verksamhetsår.

Tillgänglighetsbidrag

Österåkers kommun arbetar för ökad tillgänglighet för alla invånare. Nu finns möjlighet för föreningar och organisationer att söka ett bidrag för åtgärder som bidrar till att kommuninvånare får mer jämlika förutsättningar och rättigheter kring tillgänglighet. Bidraget kan ges till såväl fysiska åtgärder som aktiviteter.

Alla organisationer och föreningar i Österåker som är politiskt och religiöst obundna och har verksamhet i kommunen kan söka bidraget. Åtgärden ska gynna den verksamhet som bedrivs i Österåker. Bidraget är inte avsett att gå till bolag eller enskilda personer.

Bidraget kan ges till fysiska åtgärder, exempelvis lokalanpassningar eller till olika aktiviteter. Aktiviteten ska pågå i minst en timme och omfatta minst tre personer från målgruppen. Kommunen prioriterar nya projekt, men bidrag kan också ges till pågående åtgärder som påbörjats under 2016-2017 och som behöver delfinansiering. Åtgärder med långsiktig effekt är också prioriterade.

Normalt lämnas bidrag upp till 150 000 kronor för varje enskild satsning. Beslut kan dock fattas om högre bidragsbelopp för särskilt angelägna satsningar. Beslutet kan innebära att medfinansiering ska ske från föreningen eller organisationen. Bidrag ges inte till åtgärder som ska utföras enligt gällande lagstiftning om inte särskilda skäl finns. Bidrag ges inte heller till åtgärder som ryms inom befintlig finansiering. Beslut fattas av Kommunstyrelsen.

Ansökan ska ha inkommit till Österåkers kommun senast den 29 september. Du gör din ansökan via en särskild ansökningsblankett som du hittar här:

Ansökningsblankett tillgänglighetsbidrag

Beslut om bidrag lämnas senast den 20 november då även datum för utbetalning samt återrapportering meddelas. När åtgärden har utförts ska resultatet återrapporteras och redovisas. Datum för när redovisning ska ske anges i beslutet om bidrag och anpassas efter åtgärdens tidsplan och karaktär.

Vid frågor, kontakta Daniela Balladares, daniela.balladares@osteraker.se eller 08-540 813 74

Andra bidrag

Du kan också söka kulturbidrag från Kulturförvaltningen inom Stockholms läns landsting och Statens Kulturråd.

Österåkers kulturpris

Varje år delar Österåkers kommun ut ett kulturpris till en person, grupp eller förening som gjort en särskilt insats inom något kulturellt område. Pristagaren ska vara född eller bosatt i Österåker, eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Priset är på 10 000 kronor. Senast den 5 oktober varje år kan du nominera någon annan eller själv ansöka om priset.

Stipendier

Du som bor i Österåkers kommun kan söka stipendier från Lions. Lions har ett stipendium för kultur, ett för ungdomsverksamhet samt ett för miljö. Stipendierna delas ut till enskild person, grupp eller förening. Respektive stipendium är på 10 000 kronor. Politiska föreningar kan inte söka stipendium.

Redaktör:
kulturochfritid

Sakkunnig:
Katrin Bauer
Senast uppdaterad:
fredag 8 september 2017