En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Studie- och yrkesvägledare

För att din tid på gymnasiet ska kännas meningsfull och bli så bra som möjligt är det viktigt att redan från början fundera på vad du vill göra efter skolan. Hos studie- och yrkesvägledaren får du vägledning och information om olika utbildningsvägar och yrken, så att du kan fatta så bra beslut som möjligt med hänsyn till vem du är och vad du vill göra i framtiden.

Åsa Birath, Madelene Asp och Katarina Brate är våra studie- och yrkesvägledare på Österåkers gymnasium. De kan hjälpa dig att planera dina studier under gymnasietiden eftersom de val du gör kan få konsekvenser för studierna efter gymnasiet.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du undrar över något.

Du som går i åk 9 och undrar över hur det är att gå på något av våra program, är välkommen hit och vara med på lektionerna på det program du är nyfiken på. Hör bara av dig till mig, så ordnar jag det.


Individuell utvecklingsplan

Den individuella studieplanen innehåller de kurser du ska läsa under din studietid. Här ser du även när kurserna ska läsas och om de är betygsatta. Elev och mentor går igenom den tillsammans och mentor lämnar, efter genomgången, studieplanen till studie- och yrkesvägledaren (SYV). Det är viktigt att du själv som elev ser till att studieplanen stämmer så att du har med alla kurser och det antal poäng som krävs för att få en examen.

Obs! Kurser som finns på din individuella studieplan kan inte väljas bort när datum för kursstart passerat.

Elev föräldrar och mentor upprättar utvecklingsplaner minst en gång per termin. De ska vara skrivna framåtsyftande, och anknyta till målen i varje ämne. Utvecklingsplanerna presenteras i samband med de individuella utvecklingssamtalen.

Individuella studieplanen

Varje elev har en individuell studieplan (finns i Dexter) där alla kurser och poäng i utbildningen finns registrerade. Det är viktigt att eleven är medveten om vilka kurser som finns i studieplanen och mentorn hjälper till att påminna om detta. Den individuella studieplanen ska skrivas ut inför utvecklingssamtalen och mentorn ska gå igenom den med eleven.

Etiska principer

Vägledaren ställs ofta inför motstridiga intressen och offentliga krav; det kan till exempel handla om balansen mellan samhällsnyttan och enskilda människors intressen. Vägledaren kan känna sig utsatt för påtryckningar av myndigheter och uppdragsgivare att rekrytera snarare än vägleda och kanske i det syfte ge ofullständig eller av partsintresse färgad information. Vägledningsarbetet rymmer också ett spänningsförhållande mellan makt och beroende i och med att vägledaren ofta möter människor i utsatta situationer. Dessa yrkesbetingelser ställer stora krav på vägledarens etiska medvetenhet och är orsaken till att Sverige vägledarförening 1989 antog en etisk deklaration som ett komplement till lagar, förordningar och andra styrdokument.

Allmänna etiska principer

1.1 Vägledaren respekterar varje människas unika och lika värde, hennes rätt till meningsfull utbildning och meningsfullt arbete, hennes egna värderingar samt hennes rätt till personlig integritet. Detta innebär att vägledaren i varje konkret situation reflekterar över hur hon agerar i detta avseende.

1.2 Vägledaren motverkar aktivt diskriminering på grund av livsåskådning, nationalitet, hemvist, kön, ålder, samhällsställning eller andra omständigheter.

1.3 Vägledaren främjar rättvisa och likabehandling — därvid ägnar vägledaren särskild uppmärksamhet åt att kompensera individers olika förutsättningar.

1.4 Vägledaren värnar om svaga och utsatta grupper och ser detta som en moralisk skyldighet.

1.5 Vägledaren erkänner som ett etiskt värde att uppgifter om personliga förhållanden, som en person lämnat i förtroende, inte utan medgivande får lämnas vidare till obehöriga.

Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
onsdag 22 maj 2019