Åt rätt håll?

Nu finns ett förslag till ny översiktsplan för Österåkers kommun 2040 – Stad, skärgård och landsbygd! Var med och delta i samrådet som pågår mellan 10 mars och 14 maj. Här kan du ta del av handlingar och lämna synpunkter.

Bidrar förslaget till översiktsplan till en attraktiv och levande stad, skärgård och landsbygd?

Österåkers kommun växer i snabb takt och har som vision att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, där översiktsplanen ska visa vägen för planering av den fysiska miljön. Planen är strategisk och beskriver kommunens avsikter i fråga om mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling, riksintressen och allmänna intressen i övrigt.

Aktuellt

Service