Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elev- och föräldrasamverkan

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Så här kan du vara delaktig i hur Skärgårdsstadsskolan utvecklas.

Klassråd

För oss på skolan är det viktigt att eleverna har inflytande över arbetet på skolan och för vår arbetsmiljö. I klassråden där alla klassens elever deltar i pratar man t.ex. om klimatet på skolan, arbetssätt, eller annat som är gemensamt för eleverna. Frågor från klassrådet tar elevrådsrepresentanterna med sig till elevrådet. På klassrådet ansvarar mentorn för att ha klassmöten enligt Olweusprogrammet.

Elevråd - elevinflytande

Vi har tre elevråd på skolan och syftet med elevrådet är att ta tillvara elevernas gemensamma intressen i frågor och möjligheter att påverka utvecklingen på skolan. Även frågor om lunch och mellanmål behandlas på rådet. Vid behov bjuds husmor in till elevrådet.

Föräldraråd läsåret 19,/20

 Föräldrarådet består av föräldrar som tillsammans med skolans rektor och biträdande rektorer arbetar för att ALLA barn ska få en så bra skolgång som möjligt. Föräldrarådets roll

• Rådet har för avsikt att göra Skärgårdsstadsskolan ännu bättre.
• Inga enskilda elevärenden avgörs i rådet.
• Samarbete mellan skolan och föräldrarna skapar större möjligheter till påverkan, bland annat avseende behov av fler och större lokaler.
• Föräldrarna kan vara en remissinstans i upprättandet av skolans styrdokument, såsom t ex avseende en ny likabehandlingsplan.

Under höstterminen träffas föräldrarådet:

Tisdag 22 oktober 17.30-18.30
Tisdag 3 december 17.30-18.30


Föräldramöten

Här hittar du protokoll från Skärgårdsstadsskolans föräldramöten.

Besök oss och delta i undervisningen

Du kan också vara delaktig i skolans arbete genom att till exempel

  • göra lektionsbesök i olika ämnen
  • äta skollunch tillsammans i matsalen
  • medverka vid föräldramöten, lägerskolor och studiebesök
  • berika undervisningen genom att berätta om sitt arbete eller specialintresse


Redaktör:
Mattias Nyström

Senast uppdaterad:
måndag 4 november 2019