En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts

Skolskjuts innebär att ditt barn kan få skolbuss, ett SL-kort eller taxi till och från skolan. Utgångspunkten för bedömning av detta är färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder eller annan särskild omständighet. Skolskjuts med upphandlad taxi eller skolbuss beviljas för ett läsår i taget. Ny ansökan med nytt beslut görs inför varje läsår. Skolskjuts med SL-kort kan beviljas för längre tidsperiod.

Stegvis samordning till skolbuss

Resa med SL är det primära färdsättet för elever som uppfyller kraven för att beviljas skolskjuts i Österåker. Där så inte är möjligt planerar kommunen för att införa en stegvis samordning av resor till och från skola som hittills har skett med taxi till skolbuss. Elever som går i särskola och/eller som har särskilda behov och därför behöver hämtas i hemmet påverkas inte. Övergången planeras vara fullt genomförd inför läsåret 2020/2021.

En del elever får skolskjuts med skolbuss under innevarande läsår, det vill säga läsåret 2019/2020.

Vad krävs för att få skolskjuts?

För att få skolskjuts ska eleven bo i Österåkers kommun och gå i den kommunala skola som ligger närmast, eller den kommunala skola som Österåkers kommun har anvisat. I första hand beviljas ett SL-kort.

Avståndet mellan skolan och elevens folkbokföringsadress ska i årskurs F-klass vara minst 2 kilometer, i årskurs 1–3 minst 3 kilometer och i årskurs 4–9 minst 
4 kilometer. 

Elever som har valt en skola i en annan kommun beviljas ett SL-kort under förutsättning att eleven uppfyller färdvägens längd till närmaste grundskola inom Österåkers kommun.

Vid växelvis boende ska eleven och båda vårdnadshavarna vara folkbokförda i Österåkers kommun. Rätten till skolskjuts prövas från båda vårdnadshavares bostadsadresser.

För elever med funktionsnedsättning krävs intyg som styrker varför eleven inte själv kan ta sig till skolan. Intyget ska bifogas med ansökan.

Elever i fritidsverksamhet har inte rätt till skolskjuts.

Beräkna avstånd mellan bostad och skola

Genom tjänsten "Karta – beräkna avstånd" kan du få vägledande information om du kan vara berättigad till skolskjuts eller elevresa utifrån avståndskravet. Kartan visar bara ungefärliga avstånd mellan din bostad och skola och utgör i sig ingen garanti för beviljad skolskjuts.

Fyll i hemadress och skolans namn och klicka på ”hämta vägbeskrivningar”. Kartan visar då hur långt det är till skolan och hur programmet har gjort sin beräkning. Avståndet beräknas utifrån närmaste trafiksäkra gång- och cykelväg mellan bostad och skola.

Karta – beräkna avstånd mellan bostad och skola.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor om kartan?

Om du tycker att beräkningarna i kartan ser konstiga ut eller att ingen beräkning görs, kan det bero på att det är trafikfarlig väg. Vid frågor om tjänsten kan du skicka e-post till: gis@osteraker.se

Frågor om skolskjuts?

Frågor om skolskjuts hänvisas till kommunens skolskjutshandläggare som du når via: skolskjuts@osteraker.se

Ansök om skolskjuts

Skolskjuts med upphandlad taxi eller skolbuss beviljas för ett läsår i taget. Ny ansökan med nytt beslut görs inför varje läsår. Skolskjuts med SL-kort kan beviljas för längre tidsperiod.

Ansökan om skolskjuts gällande nästkommande läsår ska vara kommunen tillhanda i början av april varje år, gällande skolskjuts i form av skolbuss eller taxi.

Gällande skolskjuts i form av SL-kort ska ansökan vara kommunen tillhanda i början av maj varje år.

Ansökningar inkomna under läsåret handläggs löpande.

Handläggningstiden för skolskjutsansökan är cirka tre veckor, men kan vara något längre under perioden maj–augusti.

Riktlinjer för skolskjuts (pdf).PDF

Blankett: Ansökan om skolskjuts (pdf)PDF
Blankett: Ansökan om skolskjuts ifyllbart formulär (pdf)PDF
Behandling av personuppgifter (pdf)PDF

För dig i Stavaområdet som har skolbuss

Grundskoleelever i Stavaområdet har skolskjuts med skolbuss från och med den 4 november 2019. Här kan du se rutter och hållplatser för läsåret 2019/2020.

Se aktuella rutter och hållplatser i webbkarta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På finska-suomeksi

Redaktör:
Carina Eklund

Sakkunnig:
Eva Paavilainen
Senast uppdaterad:
onsdag 11 december 2019