En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Våra mål

Kunskaper

Övergripande mål och riktlinjer från LGR 11: 

Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Förskoleklassens delmål

Eleverna visar intresse för läs och skriftspråket.

Målet är uppnått när eleven/eleverna kan:

 • Rimma
 • Bokstavsljud
 • Bokstavsljud i ord
 • Begynnelseljud (första ljudet i ett ord)
 • Höra och se skillnad på långa och korta ord 
 • Stavelser (fonem)

Förslag på aktiviteter och metoder:

 • Rim övningar
 • Tematiskt arbetssätt
 • Ord, språk och ljudlekar
 • Reflektera/resonera
 • Samarbetsövningar
 • Låtsasskriva
 • Låtsasläsa
 • Läsa
 • Skriva
 • Språkmedvetet förhållningssätt
 • Högläsning
 • Dramatisera/berätta/redovisa enskilt och inför grupp
 • Sång och musik
 • Arbeta i stor och liten grupp
 • spel

Tidsram 

Vårterminens slut i förskoleklass

Utvärdering och uppföljning

Tydliggöra målen för eleverna.
Utvärdera /reflektera med elever.
Utvärdera / reflektera med pedagoger.
Uppföljning sker inför de elevledda samtalen tillsammans med eleven.

 

KUNSKAP 2.2

Övergripande mål och riktlinjer från LGR 11:

Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Förskoleklassens delmål: 

Eleverna visar intresse för matematik.

Målet är uppnått när eleven/eleverna kan:

 • Ordningstal upp till 10
 • Talordning upp till  20
 • Nedräkning från 10
 • Udda och jämna tal
 • Storleksbegrepp
 • Antalsuppfattning till 10
 • Fler - färre  - färst
 • Tvåskutt på udda och jämna tal
 • Geometri, kvadrat, rektangel, cirkel och triangel

Förslag på aktiviteter och metoder:

 • Matematiklekar
 • Tematiskt arbetssätt
 • Mäta
 • Udda och jämna tal övningar
 • Tvåskuttsövningar
 • Fler, färre och färst övningar
 • Använda och prata om matematiska begrepp som addition, subtraktion och ordningstal.
 • Resonera
 • Samarbeta
 • Reflektera med eleverna kring begreppet matematik.
 • Räknesagor
 • Klassificera, sortera 
 • Konstruktionsaktiviteter/lekar
 • antalsuppfattnings aktiviteter/lekar
 • Övar talordning upp till antal elever i klassen  (1,2,3...)
 • Övar ordningstal upp till  31 (1:a, 2:a, 3:e...)
 • Övar nedräkning från antal elever i gruppen
 • Övar lägesord
 • Övar storleksbegrepp 
 • Problemlösning
 • Matematikmedvetet förhållningssätt
 • Tematiskt arbetssätt
 • Matematiksånger
 • Arbeta i stor och liten grupp.
 • Spel

Utvärdering och uppföljning 

Tydliggöra målen för eleverna.
Utvärdera/reflektera med elever.
Utvärdera/reflektera med pedagoger.
Uppföljning sker inför de elevledda samtalen tillsammans med eleven.

ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 2.3

Övergripande mål och riktlinjer från LGR 11: 

Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen.

Förskoleklassens delmål: 

Eleverna vågar prova olika aktiviteter oavsett kön och bakgrund.

Målet är uppnått när eleven/eleverna kan: 

 • Använda de material/ saker och rum som finns tillgängligt i verksamheten. 
 • Prova nya aktiviteter.
 • Att kunna samarbeta tillsammans oavsett kön och bakgrund.
 • Uttrycka sig i grupp.

Förslag på aktiviteter och metoder: 

 • Samarbeta
 • Resonera
 • Massage
 • Drama och teater
 • Sång och musik
 • Reflektion med eleverna
 • Yoga
 • Medvetet förhållningssätt
 • Medveten pedagogisk miljö för att motverka traditionella könsmönster
 • Temaarbete
 • Vuxenstyrda lekar/aktiviteter
 • Arbeta kring olikheter
 • Spontan lek

Utvärdering och uppföljning

Tydliggöra målen för eleverna.
Utvärdera/reflektera med elever.
Utvärdera/reflektera med pedagoger.
Uppföljning sker inför de elevledda samtalen tillsammans med eleven.

NORMER OCH VÄRDEN 2.1

Övergripande mål och riktlinjer från LGR 11: 

Respekterar andra människors egenvärde.

Målet är uppnått när eleven/eleverna kan:

 • Samarbeta med alla i gruppen
 • Ge och ta emot hjälp 
 • Säga stopp/sluta... när jag (eleven) inte vill
 • Sluta när någon annan inte vill 
 • Lyssna på andra

Förslag på aktiviteter och metoder:

 • Drama och ”situationsteater”
 • Dans
 • Rörelse
 • Teater
 • Konflikthantering
 • Gruppstärkande lekar
 • Yoga
 • massage
 • Samarbetsövningar
 • Reflektion/resonemang enskilt och i grupp
 • ”Gå i led”-lekar/övningar
 • Sånger med empatiska och grupp/individ stärkande texter
 • Temaarbete
 • Spontan lek

Utvärdering och uppföljning

Tydliggöra målen för eleverna.
Utvärdera/reflektera med elever.
Utvärdera/reflektera med pedagoger.
Uppföljning sker inför de elevledda samtalen tillsammans med eleven.

Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
torsdag 5 september 2019