En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Modersmålsundervisning

Elever som har ett annat modersmål än svenska har rätt till undervisning i det egna språket.

Modersmålsundervisning

Modersmålet är det språk som ett barn lär sig först. Elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Modersmålsundervisning erbjuds från och med åk 1.

Undervisningen går ut på att eleverna ska utveckla sitt modersmål. De ska lära sig mer om den egna kulturen och få möjlighet att utvecklas till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Elever kan studera ämnet modersmål som elevens val, språkval, skolans val eller utanför den ordinarie undervisningen. Det vanligaste är att eleven studerar utanför den garanterade undervisningstiden.

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska,
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket,
  • eleven använder språket dagligen i hemmet,
  • minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen,
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet skall vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Alla elever ska dock ha grundläggande kunskaper för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål.

Nationella minoritetsspråken

Elever tillhörande något av de nationella minoritetsspråken: samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och att det ska finnas minst fem elever som önskar läsa samma språk inom kommunen.

Ny lydelse i Skollagen från och med 1 juli 2015: En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

Studiehandledning på modersmål

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl. Du kan läsa mer om detta i skolförordningen.

Rektor på varje skola är ansvarig för att elever får det stödet som de har rätt till.

Ansök om att få läsa modersmål i grundskolan

Det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsundervisning. Ansökan görs via e-blankett, se länk nedan. Elever som redan idag beviljats modersmålsundervisning behöver inte göra någon ny anmälan inför nytt läsår.

Ansökan skickar du till den skola eleven går i.

Ansökan om modersmålsundervisning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsägning av modersmålsundervisning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På finska-suomeksi

Redaktör:
Zita Haglund

Sakkunnig:
Helena Edström
Senast uppdaterad:
måndag 11 februari 2019