En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Elevhälsan ska tidigt identifiera, utreda och agera kring elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Metoder och arbetssätt för Elevhälsoarbetet:

Därför:

  • har all personal inom verksamheten gemensamt ansvar att initiera ett möte inom Elevhälsan då man har identifierat en elev som behöver uppmärksammas. Tider finns tillgängliga varannan vecka
  • tar Elevhälsan beslut om vilka utvecklande åtgärder som behövs och initierar utredning om så behövs
  • finns tid för handledning av speciallärare för utveckling på både individ - och gruppnivå
  • agerar och utvecklar personalen gemensamt arbetet för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd för att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen och utvecklas som individ
  • har personalen höga förväntningar på sig själva och barnet/eleven och önskar utmana varje elev utifrån dess förmåga
  • verkar elevhälsan för en bra social arbetsmiljö
  • avsätter specialläraren tid för klassgenomgång en gång per termin med klasslärare, i övrigt vid behov. Detta arbete dokumenteras skriftligt av specialläraren och följs upp vid nästa möte. Lilla Arbetslaget har också i uppgift att ha genomgång av elevers frånvaro och rapportera ev. ströfrånvaro till rektor.
  • träffas elevhälsan (skolsköterska, speciallärare, kurator och psykolog) varannan vecka tillsammans med rektor. Elevhälsoarbetet dokumenteras genom de blanketter som finns på kommunens intranät och uppföljningar bestäms vid sittande möte.
  • erbjuds elever som riskerar att inte nå målen eller som på annat sätt behöver extra anpassningar eller särskilt stöd detta av undervisande lärare, speciallärare/talpedagog.
  • föregår pedagogisk utredning och kartläggning skrivandet av eventuellt åtgärdsprogram. Dessa dokument upprättas om det befaras att en elev inte kommer att nå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Senast uppdaterad:
torsdag 6 december 2018