Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Satsningar på 102 miljoner och sänkt skatt i Alliansens budgetförslag

Verksamheterna tillförs cirka 102 miljoner mer i Alliansen i Österåkers förslag till budget för 2017, jämfört med 2016. Mer än hälften av de utökade medlen – 55,6 miljoner – är satsningar på förskola och skola. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 26 miljoner mer. Samtidigt sänks skatten med 42 öre.

– Österåkers kommun har sedan 2010 haft en mycket god ekonomi och gjort stora överskott. En stor inflyttning kombinerat med en finansiell styrning genom fem finansiella mål är två av de bidragande orsakerna. Vi har byggt upp en stark soliditet. Pensionsskulden prognosticeras vara helt finansierad 2020 och drygt 170 miljoner finns reserverade för att kunna användas i en konstaterad djup lågkonjunktur. Vi har ett mycket bra läge, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

I Alliansen i Österåkers förslag till budget tillförs förskola och skola 55,6 miljoner mer i årets budget. Pengen till förskola, skola och fritids höjs med mellan 2,8-7,4 procent. Tilläggsbeloppet för barn med särskilda behov höjs. Ett uppdrag lämnas att även ge särskilt begåvade barn stöd och extra möjligheter att utvecklas. En bonus ges till förskolor som anställer legitimerade förskollärare och har högre personaltäthet. Elevvården förstärks med kuratorer och speciallärare.

– Våra barns framtid är vår största prioritering och det känns riktigt bra att vi har möjlighet att fortsätta göra stora satsningar för deras lärande. Duktiga lärare är nyckeln till barnens kunskaper och vi ser över hur vi kan öka andelen legitimerade lärare och göra det attraktivt för vår personal att vidareutbilda sig. Det känns extra glädjande att vi höjer tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd i kombination med att vi också lämnar ett uppdrag till pedagogcentrum att ge särskilt begåvade barn stöd och möjligheter, fortsätter Michaela Fletcher.

En kompetensutveckling av personalen inom demensvården genomförs och anhörigstödet förstärks. En aktivitetsförstärkning för äldre görs med helgaktiviteter på trygghetsboenden och den dagliga verksamheten för 67+ utökas. Resursförstärkning på arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor görs. En kontrollfunktion avseende kundnöjdhet inom hemtjänsten införs.

Det blir fortsatta satsningar på underhåll av kulturarvet och bidrag kommer fortsatt ges till Stiftelsen Wira Bruk och Länsmansgården för vårdande av kulturbyggnader. Berga teaters tekniska utrustning uppgraderas. Biblioteket får en extra resursförstärkning. Simhallen görs avgiftsfri vad gäller fritidsbad för barn upp till nio års ålder i vuxens sällskap. Issäsongen för konståkning och ishockey förlängs.

Det kommunala fastighetsbolaget får i uppdrag att analysera och åtgärda innemiljöer i till exempel skolor så dessa blir giftfria. En satsning görs så att andelen ekologisk och närproducerad mat i skolorna kan öka. Ansökningsbara medel för miljöförbättrande åtgärder införs. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillskjuts medel för utökade kontroller.

En modell för mål- och resultatstyrning kommer att implementeras för att tydliggöra hur skattemedlen används och hur man ytterligare kan utveckla verksamheten ur ett medborgarperspektiv. Stickprovskontroller kommer att göras i kommunens upphandlingar för att säkerställa avtalsefterföljelse.

Investeringstakten skruvas upp med drygt tio miljoner mer jämfört med budget 2016 och hamnar på totalt 128 miljoner för 2017. Den totala investeringen i infrastruktur är drygt 100 miljoner för 2017.

Den kommunala skattesatsen föreslås för 2017 sänkas med 42 öre till 17,75 kronor per intjänad hundralapp, vilket innebär att Österåkers kommun placerar sig på fjärde plats i riket vad gäller lägst kommunalskatt.

Budgetförslaget kommer upp för beslut i Kommunfullmäktige den 21 november.

Alliansen i Österåker består av partierna Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna och Österåkerspartiet.

Redaktör:
Helena Cronberg

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 24 oktober 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 8 november 2016