Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fokus på skola, miljö, kultur och omsorg i alliansens budget

Alliansen i Österåkers kommun föreslår ett fokus på skola, miljö, kultur och omsorg i sin budget för 2016, med plan för 2017 och 2018. I budgetförslaget satsas 78 miljoner kronor mer än 2015. Av dessa uppgår satsningar på skolan på 49 miljoner. Kommunalskatten föreslås sänkas med 50 öre till 18:15 kronor per intjänad hundralapp, och blir då den sjätte lägsta i länet. Beslut om budgeten fattas i Kommunfullmäktige den 23 november.

Österåkers kommun har under ett antal år haft en mycket god ekonomi och bland annat varit näst bästa kommunen i landet när det gäller kostnadseffektivitet. Alliansen i Österåkers anser därför att kommunen har ett ekonomiskt läge som möjliggör att nödvändiga satsningar inom en rad områden kan göras, samtidigt som skattebetalarna i kommunen kan få mer över i plånboken.

Skolan får enligt förslaget en rekordstor satsning och tillförs 49 miljoner mer än föregående års budget. Bland annat görs en rejäl höjning av skolpengen, där årskurserna F-3 får en höjning med 12 procent och årskurserna 4-9 en höjning med 10 procent. För att samma höga kvalitet inom förskola och skola ska erbjudas alla medborgare i Österåkers kommun, kommer en särskild prioritering inom fyra områden att göras för att höja kommunens resultat:

1) Det finns olikheter mellan skolor och inom skolor. Denna olikhet återspeglas ibland annat betygsresultat. Skillnader i betyg finns främst mellan flickor och pojkar samt i olika bedömningar mellan provbetyg på nationella prov och betyg.

2) Kommunen behöver höja andelen behöriga lärare genom att ännu mer öka attraktiviteten att arbeta som lärare i Österåkers kommun. Fler behöriga lärare ska också kunna bli legitimerade.

3) Rektors ledarskap är avgörande för hur en skola lyckas. Kommunen kommer stärka rektors ledarskap för att nå en bättre måluppfyllelse.

4) En elevhälsa som ger eleverna det stöd de behöver för att kunna genomföra sina studier är av vital betydelse för elevens studieresultat.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås bland annat få 1,5 miljoner kronor extra till kulturella evenemang. Förenings- och anläggningsbidraget utökas med 1,5 miljoner. Belysningen på kommunens motionsspår byts ut och kompletteras och beläggningen förbättras för högre trygghet. En särskild satsning görs på kultur för äldre. Den tillfälliga busslinjen till Domarudden sommartid fortsätter under 2016 och 2017. Biblioteket får en halv miljon kronor extra i utökad ram. Kultur- och fritidsförvaltningen får också en personalförstärkning. Stiftelsen Wira Bruk får ett extra bidrag för underhåll av de historiskt mycket värdefulla byggnaderna.

Alliansen i Österåker vill också ta fasta på miljö och fördelar därför 1,55 miljoner på miljömålsarbete och natur- och miljövårdsåtgärder, samt utökad miljöövervakning. Laddstolpar för elbilar kommer att sättas upp utanför Alceahuset, i Åkersberga centrum och vid pendlarparkeringen vid Kulla vägskäl. Medel avsätts till skolor för ”jord till bord” – närproducerat matprojekt. Vissa planerade byggnationer av cykelvägar tidigareläggs för att snabbare kunna erbjuda säkra och effektiva cykelstråk. Ett utredningsuppdrag kommer att lämnas om miljöcertifiering av den kommunala verksamheten.

Inom vård och omsorg föreslår en rad förstärkningar göras. 22 miljoner mer satsas på Vård- och omsorgsnämnden jämfört med 2015. Bland annat kommer en tredje zon inom hemtjänsten skapas, vilket kommer ge täckning för långa restider i de mer glesbefolkade delarna av kommunen. Hemtjänsten förstärks med 1,2 miljoner. Den dagliga verksamheten för äldre och funktionsnedsatta förstärks med ytterligare 1,7 miljoner. Anhörigverksamheten vid Fyren kommer att få större lokal samtidigt som personalstyrkan utökas till 1,5 tjänst. En medicinskt ansvarig för rehab (MAR) kommer anställas och en friskvårdssatsning för personer i åldern 70-75 år kommer att sjösättas.

Vad gäller infrastrukturen föreslås de omfattande investeringarna och satsningarna för god och säker framkomlighet för alla trafikslag fortsätta. Drygt 100 miljoner investeras i infrastrukturen vilket är en ökning med 6 procent från föregående år. För skärgårdens del kommer bland ett antal utredningsuppdrag lämnas om gång- och cykelleder på Ljusterö, pendelbåt till Stockholm, helgturer till Åsättra hamn samt en skärgårdsbåt. Det sistnämnda är i linje med ett medborgarförslag.

Alliansen i Österåker om budgetförslaget

Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande

– Kommunen har under ett antal år haft en mycket god ekonomi, tack vare kloka prioriteringar och god kontroll över ekonomin. Vi har ett läge i ekonomin som många andra kommuner inte har, där man på många håll tvingas höja skatten för att gå runt. Vi kan genomföra nödvändiga och fortsatt kloka satsningar inom en rad områden och samtidigt får invånarna behålla mer av sin lön genom en skattesänkning. Jag är väldigt glad att Alliansen fortsätter de offensiva satsningarna på skolan och bland annat gör en rejäl höjning av skolpengen. Detta, i kombination med lärarens insatser i klassrummet, förväntas ge våra elever ännu bättre förutsättningar att nå goda resultat.

Mathias Lindow, kommunalråd (L)

– Vi i Liberalerna är mycket glada över den fortsatta stora satsningen på lärarlönerna i den rekordstora satsningen på skolan i den här budgeten. Rätt lärare är den enskilt mest viktiga framgångsfaktorn för att våra barn ska få den bästa undervisningen. Vi är också glada över Alliansens satsningar på både kulturen och idrotten för att ytterligare stärka framförallt barn- och ungdomars möjligheter till aktiv fritid.

Michaela Haga, gruppledare för Centerpartiet

– Natur och miljö kommer att få ökad prioritet och vi tar ett långsiktigt grepp om både bevarande- och förbättringsåtgärder. Vi ökar takten med att anlägga fler kilometer cykelväg för österåkersborna samtidigt som vi ska arbeta för förbättrad sjötrafik. Jag ser även positivt att vi nu tar fram ett skärgårds- och landsbygdsprogram där vi möjliggör för hela kommunen att leva och utvecklas.

Arne Ekstrand, gruppledare för Kristdemokraterna

– Kristdemokraterna är särskilt glada för viktiga seniorsatsningar såsom förstärkning av hemtjänsten, daglig verksamhet för äldre med funktionsnedsättning samt förstärkt anhörigstöd. Den viktiga träffpunkten Fyren vidareutvecklas med större lokal och mer personal. Möjligheterna att införa "träffpunkt Rydbo" – liknande det i Roslagskulla – utreds. Friskvård för äldre samt kulturstöd tillkommer dessutom. KD är även glada för Alliansens förstärkning av skolhälsovården.

Lennart Berneklint, partiledare för Österåkerspartiet

– Vi i Österåkerspartiet är glada över en ansvarsfull budget där viktiga satsningar görs inom en rad områden. Vi är särskilt glada över satsningen på äldre och kultur och fritid, där hemtjänsten förstärks och kulturen tillskjuts medel för fler evenemang. Att Wira Bruk får extra medel är vi särskilt glada över vilket kommer att ge oss möjlighet att bevara detta viktiga historiska arv.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
måndag 19 oktober 2015
Senast uppdaterad:
torsdag 26 november 2015