Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Flyktingmottagande

Här kan du läsa om Österåkers kommuns flyktingmottagande och få svar på vanliga frågor.

Ansvar

Migrationsverket har huvudansvaret för flyktingmottagandet i Sverige. Österåkers kommuns ansvar är att ta emot de ensamkommande flyktingbarn och unga som anländer till kommunen. I kommunens ansvar ingå att ge barnen stöd och boende, skolgång och god man.

Österåkers kommun tar emot vuxna och familjer med permanent- och temporärt uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen ansvarar för mottagandet och att hitta praktik, utbildning eller arbete, samt ordna försörjning. Kommunen ansvarar för att hjälpa till med förskola, skola, bostad och SFI, svenska för invandrare, samt kurs i samhällsorientering.

Antal

Hur många nyanlända tog Österåker emot under 2017?

Under 2017 anvisades totalt 171 personer med permanent- eller temporärt uppehållstillstånd till Österåkers kommun varav 6 var ensamkommande barn och ungdomar.

Hur många vuxna med uppehållstillstånd tar Österåker emot under 2018?

Stockholms länsstyrelse har beslutat att Österåkers kommun ska ta emot 150 nyanlända med uppehållstillstånd under 2018.

Boende

Hur bor de ensamkommande barnen?

De ensamkommande barnen bor i familjehem i Österåker eller andra kommuner. En del bor i så kallade HVB-hem, hem för vård och boende, i Österåker eller andra kommuner. Det finns också gruppboenden/värdfamiljer.

Hur bor personer med permanent- eller temporärt uppehållstillstånd?

För tillfället bor de flesta i modullägenheter som upprättas och förvaltas av Armada Fastigheter AB.

Definitioner

Vem är ensamkommande ungdom?

Ensamkommande ungdomar är barn och unga som kommit till Sverige utan föräldrar eller anhöriga. Barn upp till 14 år placeras i familjehem. Unga över 15 år placeras i olika sorters boenden. Eftersom Österåkers kommun har brist på familjehem, har kommunen önskat att i första hand ta emot unga över 15 år.

Ersättning

Kommuner får ersättning för mottagande och insatser för personer som omfattas av flyktingmottagandet. En del ersättningar betalas ut av Migrationsverket utan ansökan och vissa andra ersättningar kan kommuner och landsting ansöka om hos Migrationsverket.

Lagar 

Sedan den 1 januari 2017 har Migrationsverket hela ansvaret att anvisa kommuner att ta emot nyanlända för bosättning. Att Migrationsverket skulle ta över anvisningsansvaret föreskrevs i bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016. Enligt bosättningslagen ska alla kommuner ta emot nyanlända som omfattas av lagen för bosättning.

Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen och deras anhöriga. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar.

Fram till den 1 mars 2016 kunde en kommun skriva en överenskommelse med staten om mottagande av personer som fått uppehållstillstånd. Det var länsstyrelserna som skrev överenskommelserna tillsammans med kommunerna i sina respektive län. Dessa överenskommelser har nu upphört att gälla.

Skolgång

Hur ordnar kommunen skolgången för nyanlända?

Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin påbörjade utbildning.

De nyanlända eleverna är en heterogen grupp och deras skolbakgrund ser också olika ut. Det som de allra flesta nyanlända elever har gemensamt är att de har brutit upp från det sammanhang där de tidigare levt och att de oftast inte har svenska som sitt modersmål.

Vilka klasser går flyktingarna i?

Asylsökande barn placeras antingen i ordinarie klasser eller i någon av de kommunala förberedelseklasserna som finns på Margeretelundsskolan och Solskiftesskolan. I gymnasieskolan går eleverna i ett speciellt program , ”Språkintroduktion”.

Var får de gå i skolan?

Asylsökande barn går i de skolor som vårdnadshavaren söker till om det där finns plats, annars placeras eleven i närmaste skola som har plats.

Trygghet

Hur jobbar kommunen med säkerhet och trygghet?

När det gäller trygghet och säkerhet inne på ett boende så är det entreprenören som sköter det.

För kommunens del så arbetar vi med trygghet och säkerhet på en mängd olika sätt. Vi har en nära samverkan med vår kommunpolis och regelbundna möten med polisens brottsförebyggande enhet.

För det trygghetsskapande arbetet i kommunen använder vi bland annat en särskild bevakningstjänst som benämns social rondering. Detta innebär ett preventivt arbetssätt för att skapa en trygg och säker kommun för de som bor, verkar och vistas här. Arbetet är fokuserat på socialt kontaktskapande, främst med ungdomar men även med andra medborgare. I arbetet ingår att väktarna har gemensamma utsättningar med övriga aktörer på fältet såsom nattvandrare, fältassistenter, polis med flera för att i samverkan nå fram till målet om en trygg och säker kommun.

Utöver detta har nattvandrande föräldrar (och andra vuxna) en mycket viktig funktion för tryggheten på de platser där våra unga finns. Kommunen arrangerar nattvandringar varje fredag- och lördagskväll samt andra risk-kvällar under året. Sommartid så är nattvandrarna även ute på vardagkvällar. Nattvandrarnas uppgift är att besöka anläggningar såsom fritidsgårdar, skolor och sporthallar för att skapa kontakt med framförallt ungdomar, i nära samverkan med kommunens personal.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Nicolas Ferreira
Senast uppdaterad:
fredag 9 februari 2018