Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Avgifter

Insatser som beviljas utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är avgiftsfri. Däremot betalar du för mat, boende och insatser som beviljas utifrån socialtjänstlagen, som exempelvis hemtjänst.

Avgifter LSS

Personlig assistans

Avgiftsfritt

Ledsagarservice

Avgiftsfritt

Kontaktperson

Avgiftsfritt

Avlösarservice

Avgiftsfritt

Korttidsvistelse utanför hemmet

Avgiftsfritt

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Avgiftsfritt

Boende barn och ungdomar upp till 21 år

Avgiftsfritt

Bostad med särskild service

Hyra, mat
och omkostnader varierar
mellan boenden

Daglig verksamhet

Avgiftsfritt

Måltidsavgifter

Inom LSS-verksamheter

Korttidsvistelse


 

- Frukost Barn

18 kronor

- Lunch Barn

40 kronor

- Middag Barn

40 kronor

- Frukost Vuxen

23 kronor

- Lunch Vuxen

51 kronor

- Middag Vuxen

50 kronor

Korttidstillsyn

207 kronor/månad för mellanmål 12 månader under året, med tillägg för lunch under lovdagar.

- Barn upp till 19 år Lunch

40 kronor

- Vuxna över 19 år Lunch

 51 år

Boende barn

1 838 kronor/månad

Skolinternat

1 838 kronor/månad

 

Avgifter socialtjänstlagen

Hemtjänst - 230 kronor/timme*


Ledsagning - 230 kronor/timme


Avlösning - Avgiftsfritt


Trygghetslarm - Avgiftsfritt


Dagverksamhet - 734 kronor/månad


HVB/Stödboende, omvårdnad - 67 kronor/dag


HVB/Stödboende, boendeavgift - 69 kronor/dag**


 

*Minsta registrerbara tid är 15 minuter. Det innebär att om du exempelvis får hjälp 1 timme och 10 minuter registreras det som 1 timme och 15 minuter.

**Räknas inte i maxtaxan men kommer inte överstiga avgiftsutrymmet eller 69 kronor per dag.

Maxtaxa för insatser inom socialtjänstlagen

Maxtaxan är ett tak för hur mycket du sammanlagt behöver betala för insatser inom socialtjänstlagen. Är ditt avgiftsutrymme lägre än maxtaxan betalar du som mest den summan istället. Kostnader för mat ingår dock inte i maxtaxan eller avgiftsutrymmet.

Maxtaxa 2017 = 2 013 kronor/månad

Avgiftsutrymme = inkomster - minimibelopp + bostadskostnad

Minimibelopp

För 2017 är minimibeloppet för personer över 61 år:

  • ensamhushåll 5 057 kr/månad
  • sammanlevande makar och sambor 4 273 kr/person/månad

under 61 år:

  • ensamhushåll 5 562 kr/månad
  • sammanlevande makar och sambor 4 700 kr/person/månad

Inkomst

Som inkomst räknas bland annat pension, lön, bostadstillägg, inkomst av kapital. För gifta eller de som ingått registrerat partnerskap läggs inkomsterna samman och fördelas lika på respektive person. Detta gäller inte sambor, då det inte finns en lagstadgad underhållsskyldighet mellan dem.

Bostadskostnad

Räknas som alla dina avgifter för din bostad. Inkluderar bland annat hyra, el, sophämtning, ränteuppgift för bostadslån och eventuell latrin-, slamtömning.

Redaktör:
David Wallner

Sakkunnig:
David Lidin
Senast uppdaterad:
måndag 24 juli 2017