Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ekonomiskt bistånd

Du som bor och vistas i Österåkers kommun och av olika anledningar inte kan försörja dig och din familj kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd är behovsprövat. En socialsekreterare utreder dina behov och beslutar om vilken hjälp du har rätt till. Du får alltid ett skriftligt beslut om vilken hjälp du beviljats. De flesta beslut går att överklaga.

Vilken hjälp kan jag få?

Socialtjänstlagen och den riksnorm för ekonomiskt bistånd som regeringen har bestämt, styr vilket bistånd du har rätt till.

Ekonomiskt bistånd består av två delar:

 • Riksnormen ska täcka hushållets utgifter för livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och TV-avgift. Nivån på riksnormen fastställs av regeringen en gång om året.
 • Ersättning för skäliga kostnader för boende (hyra), hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt avgift till fackförening och arbetslöshetskassa.

Därutöver kan du och din familj ha rätt till ekonomiskt bistånd till vissa andra utgifter, om det finns särskilda skäl.

Förutsättningar för ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd är att:

 • behovet inte kan tillgodoses på annat sätt
 • den sökande är bosatt eller vistas i kommunen

Du har ett eget ansvar för din ekonomi. Med detta menas att du måste planera för din ekonomi och se vilka möjligheter som finns att söka generella bidrag. Först när du sett över vilka ekonomiska lösningar som finns förutom ekonomiskt bistånd kan vi utreda om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

För att kunna utreda om du har rätt till ekonomiskt bistånd behöver du:

 • lämna in en ansökan
 • medverka i utredningen
 • lämna in de handlingar som socialförvaltningen begär

Ny ansökan

Ska du söka ekonomiskt bistånd för första gången måste du fylla i en blankett som du får hos socialförvaltningen.

När du fyllt i blanketten lämnar du den personligen i socialförvaltningens reception i Alceahuset, Hackstavägen 22, plan 4. Du måste då visa upp giltig legitimation.

Ansökan ska också kompletteras med:

 • giltigt hyreskontrakt
 • beslut om alla bidrag och ersättningar
 • alla sidor av hushållets samtliga senaste självdeklarationer
 • inkomster under de senaste tre månaderna
 • kontoutdrag för samtliga i hushållet, minst tre månader bakåt
 • Kontoförteckning/kontoöversikt från samtliga banker där hushållet har konton
 • uppgifter om tillgångar: värdepapper, bil, båt, fordon, smycken eller annat. Gäller både i Sverige och i utlandet
 • Underlag för de utgifter som du vill ansöka om, t.ex. fakturor

Finns det barn i hushållet ska ansökan kompletteras med:

 • beslut om helt eller delvis underhållsstöd
 • underlag som styrker umgänge, till exempel dom eller avtal

För den i hushållet som har anställning eller är arbetssökande ska ansökan kompletteras med:

 • anställningsbevis
 • besked om uppsägning
 • beslut från A-kassa
 • handlingsplan från arbetsförmedlingen
 • Lista på sökta arbeten

Ansökan ska också i de fall där det är aktuellt kompletteras med:

 • Arbets- och uppehållstillstånd
 • Beslut om studielån, CSN
 • Beslut angående ersättningar som utbetalas av försäkringskassan

Socialförvaltningens målsättning är att beslut ska meddelas inom tio arbetsdagar räknat från den dag då ansökan med alla begärda handlingar inkommit.

Månatlig ansökan

Du ansöker genom att fylla i en blankett som du får hos socialförvaltningens reception i Alceahuset, Hackstavägen 22, plan 4. Du måste då visa upp giltig legitimation.

Ansökan ska vid varje ansökningstillfälle kompletteras med kopior på följande handlingar:

 • underlag som styrker era samtliga inkomster/ bidrag
 • kvitto på senast betalda hyra
 • vid arbetsresor ska kvitto på senast inköpta SL-kort/ månadskort redovisas
 • underlag som styrker arbetslöshetskassa- och fackföreningsavgift
 • underlag som styrker månatlig hemförsäkringsavgift
 • kvitto avseende medicin och sjukvård
 • underlag som styrker elkostnaderna

Om någon i hushållet inte kan arbeta på grund av sjukdom måste ansökan alltid kompletteras med:

 • aktuellt läkarintyg

Den i hushållet som är arbetssökande ska alltid komplettera ansökan med:

 • underlag som kan styrka att den sökande är aktivt arbetssökande och utan avbrott är registrerad som aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen
 • lista över sökta arbeten

Om någon i hushållet har praktik, studerar på SFI eller ingår i arbetsmarknadsåtgärd ska ansökan alltid kompletteras med giltig närvarorapport.

Överklaga ett beslut

Ett beslut du inte är nöjd med kan du överklaga. Information om hur du gör det får du tillsammans med ditt beslut.

Överklaganlänk till annan webbplats

På finska-suomeksi

Redaktör:
Anna Dalin

Sakkunnig:
Marie Bildhjerd
Senast uppdaterad:
torsdag 16 maj 2019