Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkersborna nöjda med socialförvaltningen

Resultaten av socialförvaltningens årliga undersökningar visar att en majoritet är nöjda med bemötandet och kvaliteten. Samtidigt finns det utrymme för förbättringar inom några områden.

Under november har socialförvaltningen mätt nöjdheten bland besökare på biståndsenheten respektive inom individ- och familjeomsorgen. Av svaren framgår att en stor andel av biståndsenhetens besökare (94 %) anser att personalen är kunniga och kompetenta. Lägst andel positiva svar lämnades på frågan om personalens nåbarhet. Där lämnades 77 % positiva svar vilket är i likhet med förra årets resultat.

Biståndsenhetens besökare tyckte också att det viktigaste i bemötandet är att personalen lyssnar till deras synpunkter och behov, att personalen är kunniga och kompetenta samt att personalen är vänliga och tillmötesgående. Samtliga av dessa frågor fick en hög positiv svarsfrekvens (cirka 90 %).

Inom individ- och familjeomsorgen gavs flest positiva svar (87 %) på frågan om hur lätt eller svårt det var att förstå informationen från personalen. Lägst andel positiva svar (49 %) lämnades på frågan om det har skett någon förändring sedan den tillfrågade fick kontakt med socialförvaltningen. Här svarade en högre andel (35 %) att det inte kan bedöma eller att de inte har någon åsikt i frågan.

Så gick undersökningen till

Mätningarna gjordes med två separata enkäter. Besökare på biståndsenheten fick svara på frågor som handlade om hur de upplevde bemötandet av personalen. De fick även möjlighet att berätta vad de ansåg vara viktigast i deras kontakt med förvaltningen. Individ- och familjeomsorgens besökare fick besvara samma typer av frågor, med skillnaden att de även besvarade frågor om hur de upplevt att deras situation förbättrats sedan de fick kontakt med socialförvaltningen.

Av total 116 utdelade enkäter inom biståndsenheten svarade 53 på enkäten. Av dessa var 23 män och 26 kvinnor. Medelåldern beräknades till 70 där den yngsta var 15 år och den äldsta 95 år. Svarsfrekvensen beräknas till 45 procent vilket kan ses som bra då enkäterna skickades via post, vilket generellt brukar innebära lägre svarsfrekvenser.

Av totalt 156 enkäter utdelade inom individ- och familjeomsorgen svarade 83 personer, 43 män och 40 kvinnor. Det gav en svarsfrekvens på 53 procent vilket ses som en rimlig svarsfrekvens vid denna typ av undersökningar. Flest andel svarande har haft en kontakt med socialförvaltningen 1- 6 månader.

Läs mer

Under ”Mer information” kan du se grafik över hur resultaten såg ut inom de respektive områdena.

Redaktör:
David Wallner

Publicerad:
torsdag 15 januari 2015
Senast uppdaterad:
tisdag 27 januari 2015