Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska, MAS

I alla kommuner ska det enligt hälso- och sjukvårdslagen finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS ansvarar för att kommunen bedriver en god och säker hälso- och sjukvård.

Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i särskilt boende eller vistas på biståndsbedömd dagverksamhet. Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar vård som meddelas av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Hälso- och sjukvård som meddelas av läkare, psykolog, tandläkare etcetera ansvarar landstinget för.

MAS ansvarar för att:

 1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,
 2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,
 3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),
 4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,
 5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
  a) läkemedelshantering,
  b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och
  c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.

Du kontaktar MAS via 08-540 810 00

För vårdgivare inom kommunal verksamhet finns riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård på webbsidan För utförare inom omsorg och stöd.
Webbsidan För utförare inom omsorg och stöd

På finska-suomeksi

Redaktör:
Sofia Nyström

Senast uppdaterad:
tisdag 22 oktober 2019