Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vision och mål

År 2020 ska Österåkers kommun vara länets mest attraktiva skärgårdskommun. Det står i kommunens vision. Kommunfullmäktige har också tagit fram sju mål för den här mandatperioden. Målen är bland annat att Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet, och att det ska vara hög kvalitet på omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning.   

Österåker ska vara en skärgårdskommun i världsklass. Länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka. Det står i visionen för hur Österåkers kommun ska vara år 2020. Vision 2040 arbetas just nu fram.

I visionen står också att Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet. Framtidstro innebär att kommunen ska ha en fortsatt tillväxt, med utveckling av näringslivet. Kommunen ska också ha en trygg och långsiktigt hållbar miljö, både när det gäller den fysiska och den sociala miljön i kommunen. Mångfald innebär att människor ska vara nöjda med att leva här. Det ska finnas valfrihet och möjligheter utifrån personers olika behov och förutsättningar. Öppenhet innebär att det ska vara lätt att ta kontakt med förtroendevalda och tjänstemän. Kommunen arbetar för att utveckla sin medborgardialog, och för att skapa en hög delaktighet och insyn i verksamheten.

Sju inriktningsmål

Kommunfullmäktige har tagit fram sju inriktningsmål för 2019–2022.

 1. Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
 2. Österåker ska ha en ekonomi i balans
 3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
 4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
 5. Österåker ska ha en trygg miljö
 6. Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka
 7. Stark och balanserad tillväxt (tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar)

Säkerställer att målen uppnås

Kommunen arbetar på olika sätt för att säkerställa att målen uppnås. Bland annat genomförs olika mätningar med nöjdkundindex, NKI, ett index för kundnöjdhet som visar hur nöjda kunderna är inom ett visst område. Nedan kan du läsa om hur kommunen följer upp målen.

Mer information om olika mätningar och undersökningar finns på sidan kvalitet och utveckling.

Vissa resultatindikatorer för inriktningsmålen:

 • Nöjdkundindex (NKI) i undersökningar och Stockholm Business Alliance (SBA) undersökning
 • Fortsatt god ekonomisk hushållning och fastställd åtgärdsplan vid eventuellt negativ avvikelse. Mer information finns på sidan ekonomi och budget.
 • Andel elever med behörighet till gymnasium, lärarnas behörighet, minst godkänd i alla ämnen samt NKI inom förskoleverksamhet
 • Nöjdkundindex, NKI (mäts i Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, servicemätning), för hemtjänst och äldreboende samt brukarenkäter inom funktionshinder
 • Trygghetsfrågor i undersökningar och trygghetsindex för unga
 • Antal nya bostäder och nya arbetsplatser

 

 

 

 

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Senast uppdaterad:
måndag 26 augusti 2019