Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vision och mål

Österåkers kommuns vision ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas. Visionen tydliggörs bland annat genom kommunens inriktningsmål.

”Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun” Så lyder Österåkers kommuns nya vision för år 2040 som Kommunfullmäktige beslutat.

Med möjligheternas skärgårdskommun menas att alla delar av kommunen ska leva. Här ska det trivsamma småstadslivet finnas med sitt rika utbud, en grönskande och livfull landsbygd, samt vår vackra skärgård som ska vara tillgänglig för såväl kommuninvånare som besökare. I Österåker ska du kunna leva ett gott liv med närhet till det mesta som behövs. Här ska finnas goda utbildningsmöjligheter, ett aktivt näringsliv, gott serviceutbud och många lokala arbetsplatser. På fritiden ska det finnas många aktiviteter att ägna sig åt inom idrott, kultur och friluftsliv. Här ska finnas möjlighet till rekreation och aktivitet på hav och land. I Österåker ska du leva i livets alla faser och genom egna val skapa en tillvaro som passar dig.

Österåker ska präglas av idérikedom och delaktighet. Både medarbetare och invånare ska vara medskapare av vår framtidskommun och tillsammans bidra till en gemenskap och positiv utveckling för kommunens bästa.

Kvalitet, trygghet, valfrihet och hållbarhet är fyra strategiska områden för kommunens framtida utveckling som pekas ut i visionen.

Visionen har tagits fram utifrån den medborgardialog som hölls i samband med att en ny översiktsplan för Österåker togs fram. Workshops har också hållits med förtroendevalda.

Sju inriktningsmål

Visionen tydliggörs bland annat genom Kommunfullmäktiges sju inriktningsmål:

 1. Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
 2. Österåker ska ha en ekonomi i balans.
 3. Österåker ska vara bästa skolkommunen i länet.
 4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.
 5. Österåker ska ha en trygg miljö.
 6. Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.
 7. Stark och balanserad tillväxt. Tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar.

Säkerställer att målen uppnås

Kommunen arbetar på olika sätt för att säkerställa att målen uppnås. Bland annat genomförs olika mätningar med nöjdkundindex, NKI, ett index för kundnöjdhet som visar hur nöjda kunderna är inom ett visst område. Nedan kan du läsa om hur kommunen följer upp målen.

Mer information om olika mätningar och undersökningar finns på sidan kvalitet och utveckling.

Vissa resultatindikatorer för inriktningsmålen:

 • Nöjdkundindex (NKI) i undersökningar och Stockholm Business Alliance (SBA) undersökning.
 • Fortsatt god ekonomisk hushållning och fastställd åtgärdsplan vid eventuellt negativ avvikelse. Mer information finns på sidan ekonomi och budget.
 • Andel elever med behörighet till gymnasium, lärarnas behörighet, minst godkänd i alla ämnen samt NKI inom förskoleverksamhet.
 • Nöjdkundindex, NKI (mäts i Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, servicemätning), för hemtjänst och äldreboende samt brukarenkäter inom funktionshinder.
 • Trygghetsfrågor i undersökningar och trygghetsindex för unga.
 • Antal nya bostäder och nya arbetsplatser.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Senast uppdaterad:
fredag 14 februari 2020