Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Behandling av personuppgifter vid prenumeration av nyhetsbrev

I samband med att du registrerar dig för vår prenumerationstjänst avseende nyhetsbrev kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig.

I denna information kan du läsa om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende vår behandling.

Personuppgiftsansvarig

Österåkers kommun tillhandahåller fem olika nyhetsbrev. Olika nämnder administrerar och ansvarar för de olika nyhetsbreven och vem som är personuppgiftsansvarig beror alltså på vilket eller vilka nyhetsbrev du väljer att prenumerera på:

 • Anhörigstöd: Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
 • Kultur för barn och unga: Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
 • Näringslivs- och utvecklingsenheten: Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
 • Pedagog Österåker: Skolnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
 • Österåker suomeksi: Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Dataskyddsombud och kontaktuppgifter

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att ansvara, informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom vår organisation, samt även att fungera som kontaktpunkt för dig som registrerad. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter.

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:
Österåkers kommun
Dataskyddsombud
184 86 Åkersberga
dataskyddsombud@osteraker.se

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du anger i formuläret för prenumeration av nyhetsbrev, det vill säga din e-postadress.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan.

Syfte med behandlingen

Att administrera och tillhandahålla den prenumerationstjänst som du begärt.

Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal, det vill säga tillhandahålla nyhetsbreven enligt din begäran.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Österåker kommun ta del av allmänna handlingar. Det innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.

Oaktat offentlighetsprincipen, får endast behöriga medarbetare hos oss och hos våra leverantörer får ta del av dina personuppgifter. Dessa leverantörer tillhandahåller drift och support av våra system. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som leverantör utför på vårt uppdrag och leverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter fram till dess att du meddelar oss att du inte längre vill ta emot nyhetsbreven. Du har möjlighet att avsäga dig respektive nyhetsbrev. Därefter kommer vi att inte att behandla dina personuppgifter för att skicka ut nyhetsbrev. Om vi inte behöver dina personuppgifter för andra ändamål kommer vi att radera personuppgifterna, om vi inte är skyldiga att behålla dem längre på grund av lag- och arkiveringskrav.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering: Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning: Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi behandlar dem för direkt marknadsföring.

Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud för att göra en begäran enligt det föregående. Du har även rätt att lämna in klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på Datainspektionens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Helena Cronberg

Sakkunnig:
Christoffer Arnsbjer Gustafsson
Senast uppdaterad:
tisdag 10 mars 2020