Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förvaltningar

Förvaltningarna är de planerar och genomför det som de förtroendevalda har beslutat. De består av kommunens anställda, vilka du möter till exempel i skolan, på äldreboenden, när du ansöker om bygglov eller när du lånar en bok på biblioteket.

Förvaltningarna består av kommunens anställda. De handlägger ärenden, arbetar i skolan, planerar nya bostadsområden, tar hand om äldre, lånar ut böcker på biblioteket och beviljar ekonomiskt bistånd med mera. De anställda är sakkunniga inom sitt område och ser till att politikernas beslut planeras och genomförs. De tar också fram underlag till politikerna och som ligger till grund för de beslut som politikerna fattar. I Österåkers kommun finns det fem olika förvaltningar som är uppdelade efter olika ansvarsområden: kommunstyrelsens kontor, kultur- och fritidsförvaltningen, produktionsförvaltningen, skolförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen.

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsens kontor arbetar med gemensamma och övergripande områden som ekonomi, personalfrågor, upphandling, turism, näringslivsfrågor, kommunikation samt arkiv och registrering. Kommunstyrelsens kontor ger service åt allmänheten, förtroendevalda politiker och kommunens andra förvaltningar. På kommunstyrelsens kontor finns ekonomienhet, kommunkansli, upphandlingsenhet, kommunikationsenhet, näringslivsenhet, IT-enhet och personalenhet. Kommunstyrelsens kontor ligger under Kommunstyrelsen och leds av kommundirektören.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett övergripande ansvar för kultur-, kulturmiljö-, förenings-, idrotts-, och fritidsverksamheter i kommunen. De informerar om utbudet, tar fram riktlinjer, hanterar avgifter och ersättningar samt följer upp mål, resultat och kvalitet. Förvaltningen ansvarar för drift av biblioteken i Åkersberga centrum samt på Ljusterö och Ingmarsö. Musikskoleverksamheten i kommunen drivs på uppdrag av den ansvariga nämnden, Kultur- och fritidsnämnden. Arbetet leds av kultur- och fritidschefen.

Produktionsförvaltningen

Produktionsförvaltningen driver och arbetar inom den kommunala verksamheten. Det är kommunal förskola, grundskola, gymnasium, Komvux, äldre- och handikappomsorg, måltider samt skötsel av sport och friluftsanläggningar. Kunderna kan sedan med hjälp av sin ”peng” välja mellan Produktionsförvaltningens verksamhet och andra utförare. Produktionsförvaltningen arbetar på uppdrag av en politisk nämnd, Produktionsstyrelsen. Arbetet i förvaltningen leds av produktionschefen.

Skolförvaltningen

I skollagen ges kommunen ansvar för vissa frågor. Skolförvaltningen utövar ett myndighetsansvar för de frågorna. Förvaltningen fördelar resurser inom barnomsorg och utbildning. De informerar också om kommunens utbud av förskolor och skolor, tar fram riktlinjer, hanterar avgifter och ersättningar samt följer upp mål, resultat och kvalitet. De arbetar på uppdrag av en politisk nämnd, Skolnämnden. Arbetet leds av skoldirektören.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att planera, bygga och sköta om det fysiska samhället. Det innebär att de bland annat vårdar naturen, planerar nya bostadsområden samt sköter om kommunens vägar, parker och badplatser. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av tre politiska nämnder, Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Kommunstyrelsen. Förvaltningens arbete leds av samhällsbyggnadschefen.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar med stöd och omsorg av olika slag. Det kan till exempel vara med barn och ungdomar, familjer, äldre, funktionshindrade och människor i behov av stöd i olika livssituationer. Inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta arbetar socialförvaltningen med myndighetsutövning, beställning, finansiering och uppföljning av kvaliteten i verksamheten. Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av två politiska nämnder, Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningens arbete leds av socialdirektören.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
måndag 17 juli 2017