Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Folköl, tobak och receptfria läkemedel

Försäljning av alkoholhaltiga drycker, tobak och receptfria läkemedel kräver anmälan till kommunen för att få säljas. Miljö- och hälsoskyddsenheten är de som handlägger alla ärenden och ser till att regelbunden tillsyn utförs av berörda verksamheter.

Sedan 2001 är du som serverar eller säljer folköl skyldig att anmäla detta till kommunen. Utan anmälan är det förbjudet att sälja folköl. Folköl (i fortsättningen kallat öl) är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 volymprocent. Även försäljning av tobak och receptfria läkemedel kräver anmälan för att få säljas.

Miljö- och hälsoskyddsenheten sköter handläggningen av alla anmälningar och utför tillsynen av berörda verksamheter.

Anmäla försäljning av öl

Du behöver skicka in en anmälan till miljö- och hälsoskyddsenheten för att få sälja öl. Till höger på sidan under Tjänster och blanketter hittar du aktuell blankett.

Detaljhandel med öl

Detaljhandel med öl är tillåten om matvaror av ett någorlunda brett sortiment också säljs i lokalen. Kunden ska redan utanför butiken få klart för sig att detta är en lokal som säljer matvaror. Inne i affären ska kunden se att stadigvarande försäljning av matvaror sker i hela lokalen eller i en avgränsad del av den.

Lokalen ska vara godkänd

För att få servera eller sälja öl krävs att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Tillstånd ges av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det behövs också bygglov för verksamheten.

Åldersgräns 18 år

Den som säljer eller serverar öl ska enligt alkohollagen förvissa sig om att alla kunder har fyllt 18 år. Dessutom får öl inte lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Egen tillsyn

Ett viktigt krav är också att det finns en fungerande egentillsyn över försäljningen av folköl. Ett lämpligt program för detta ska finnas.

Folköl tas i beslag

Den som innehar öl i uppenbart syfte att olovligen sälja den, kan åtalas för olovligt innehav av alkoholdrycker. Detta innebär att öl som finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagen, kan beslagtas av polis. Att sälja eller servera öl utan att ha rätt till det betraktas som olovlig dryckeshantering eller olovligt tillhandahållande och kan leda till böter eller fängelse.

Kommunens uppgifter

Kommunens uppgift på området är att ge information och rådgivning, utföra tillsyn och kontrollera egentillsynsprogram. Kommunen har också sanktionsmöjligheter. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av öl.

Tobak

Sedan 2002 är du som säljer tobaksprodukter skyldig att anmäla detta till kommunen. Egenkontrollprogram ska bifogas tillsammans med anmälan. Försäljning utan att ha anmält till miljö- och hälsoskyddsenheten är förbjudet.

Tobaksprodukter omfattar cigaretter, cigarrer, snus och piptobak. Miljö- och hälsoskyddsenheten kontrollerar hur försäljningen sköts och att tobak och nikotinläkemedel inte säljs till personer under 18 år. Till höger på sidan under Tjänster och blanketter hittar du aktuell blankett.

Egentillsyn

Den som säljer tobaksvaror ska själv kontrollera sin verksamhet och ansvara för att det finns ett lämpligt egentillsynsprogram. Folkhälsomyndigheten har tagit fram förslag på hur ett sådant program kan utformas.

Receptfria läkemedel

Försäljning av nikotinläkemedel och vissa andra receptfria läkemedel som får säljas i detaljhandeln, ska anmälas till Läkemedelsverket. Anmälningsblankett finns på deras webbplats. Miljö- och hälsoskyddsenheten på kommunen kontrollerar verksamheten och rapporterar eventuella brister till Läkemedelsverket.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Anette Persson
Senast uppdaterad:
torsdag 4 januari 2018