Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
All personal utbildas regelbundet i vägledande samspel, ICDP.

Vi vill att Bikupans förskola ska vara

  • en verkstad för lärande av "handens kunskaper" och tankens och språkets utveckling
  • en plats för experiment och utforskande samt en ateljé för kreativt skapande

Övergripande handlar detta om Glädje, Trygghet och Lärande.

Vi arbetar medvetet för att skapa goda relationer i gruppen. När ditt barn fungerar socialt tillsammans med andra barn och är bra på att leka ger det glädje, trygghet och självkänsla som i sin tur är grunden för en bra miljö för lärande.

Vi vill bygga upp en god stämning samt goda och varaktiga relationer i gruppen. Målet är att ditt barn lär sig att samarbeta utan att glömma sina egna behov. En metod för att nå detta mål är att arbeta i smågrupper där vi "ser" varje enskilt barn och kan vägleda dem i deras emotionella och sociala utveckling. Varje pedagog är också mentor för ett visst antal barn och deras utvecklingssamtal/kontakt med vårdnadshavare

Ett annat mål är att våra lek- och lärandemiljöer ständigt ska utmana ditt barns kreativitet där det ska få upptäcka och undersöka med stöd av pedagogerna. I leken övas ditt barn i att dra slutsatser av erfarenheter och intryck. I leken grundläggs också senare färdigheter och kunskaper. Vi har därför börjat att använda oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra ditt barns lärande.

Med ett språkmedvetet arbetssätt, där ditt barn möter sagoberättande, textmiljöer, språklek, rim, ramsor och sångsamlingar, lägger vi grunden för en god språkutveckling.

Även den matematiska medvetenheten stimuleras i olika naturliga sammanhang. Vi jobbar med att se mönster i t.ex. att lägga pärlplattor, jämföra varandras längd, vi jobbar med formerna i rummet och spelar spel med matematisk inriktning.

Naturvetenskapligt jobbar vi med experiment men också med att fånga kemi, fysik, teknik och biologi i den vardagliga leken. Till exempel finns fysik och teknik i billek (lutande planet och hissveven i bilgaraget), kemin i att blanda färger och biologin i vårens frösådd och i skogsturerna där vi följer naturens växlingar med lupp och medhavd naturbok.

Ledning

Förskolechef på Bikupans förskola är Lena Lang Forseth, Lena är också förskolechef på Äppellundens förskola.

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.
Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen, där Kent Henningson är produktionschef.
Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
tisdag 4 oktober 2016