Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
All personal utbildas regelbundet i vägledande samspel, ICDP.

Vår ambition och målsättning är att ge dig som förälder och ditt barn en bra personlig omsorg. Vårt arbete grundar sig på traditionell förskolepedagogik, vilket innebär att barnen får viss kunskap om alla ämnesområden, till exempel naturupplevelser, musik och målning. Det är ditt barns behov som står i centrum

På Äppellundens förskola ska alla barn känna sig trygga. De ska lära sig att ta ansvar och respektera varandra. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Leken är viktig och genomsyrar hela vår verksamhet. Ditt barns lärande sker i samspel med andra. Vi arbetar därför medvetet med att stärka det sociala samspelet i gruppen. Det är viktigt att ha roligt tillsammans. Det är viktigt att barnen och personalen har roligt tillsammans.
Vi arbetar med att på bästa sätt stimulera och stödja ditt barns språk. Förutom språket i vardagen använder vi oss av sagor, rim, ramsor och sånger.
Vår barnsyn kännetecknas av en stark tilltro till barns egen vilja och förmåga att utvecklas och lära.
I vår verksamhet vistas vi mycket utomhus. Ditt barn får då många positiva naturupplevelser och förståelse för att människor, växter och djur är en del i naturens kretslopp. Att vara ute i skog och mark utvecklar också ditt barns grovmotorik.
Under året arbetar vi med olika teman, som avslutas i maj med bland annat vernissage och vårfest för föräldrar där stolta barn får visa vad de arbetat med under det gångna året. Vi tycker att det är viktigt att förgylla vardagen med fest, därför värnar vi om våra traditioner både traditionella och Äppellundens egna.

Vi på Äppellunden har ett nära samarbete mellan avdelningarna, där alla känner alla. Vi har roligt tillsammans, barn och vuxna.

Ledning

Förskolechef på Äppellundens förskola är Lena Lang Forseth, Lena är även förskolechef på Bikupans förskola.

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.
Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen, där Kent Henningson är produktionschef.
Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
tisdag 4 oktober 2016