Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om budgetunderskott i kommunala skolor

Flera kommunala skolor i Österåker har läsåret 2018/2019 ekonomiska underskott och vidtar därför åtgärder för att få budget i balans. Nedan följer svar på vanliga frågor som uppstått i samband med detta.

Möten för dialog med ledande tjänstemän i kommunen arrangerades den 28 februari, 5 och 6 mars för alla som hade ytterligare tankar, frågor och funderingar. Efter mötena har frågorna och svaren uppdaterats.

Varför har skolorna ekonomiska underskott?
Det ekonomiska underskottet beror på att de aktuella skolorna beräknat att antalet elever skulle bli fler hösten 2018 än vad de faktiskt blev och att de därför anställde fler medarbetare än vad det fanns elevunderlag för.

Kan inte kommunen ge skolorna mer pengar?
Kommunala skolor finansieras precis som fristående av en skolpeng som ska täcka skolans utgifter. Om en skola har ekonomiskt underskott får kommunen inte skjuta till extra medel, oavsett om det är en kommunal eller fristående skola. Istället måste åtgärder vidtas av aktuell skola. Detta för att det i enlighet med lagen ska gälla samma villkor för alla skolor, såväl kommunala som fristående. Skolpengen till samtliga skolor i kommunen har höjts kontinuerligt de senaste tio åren.

Sparar kommunen pengar på skolan?
Nej, de senaste tio åren har Österåkers kommun satsat för att få länets bästa skolor. Bland annat har skolpengen till förskoleklass höjts med 65 procent och till grundskola med 50 procent, vilket överstiger pris- och löneökningar.

2019 satsar Österåkers kommun 60 miljoner mer på skolan än föregående år. Skolpengen höjs ytterligare, alla skolor får alltså mer pengar av kommunen än föregående år. Dessutom görs satsningar på verksamhetsutveckling och ökad kvalitet, inte minst genom digitalisering.

Hur kommer de 60 miljonerna att fördelas?
De största posterna fördelar sig enligt följande:

17,7 miljoner kronor av dessa går till ökad skolpeng och särskilda satsningar. Bland annat får Pedagogcentrum extra medel för kompetensutveckling för skolpersonal inom exempelvis språk och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt ledarskap för rektorer. Projektet ”Från jord till bord” inom förskola och skola blir också permanent.

19,3 miljoner kronor avser volymökningar.

22 miljoner kronor av dessa används till indexuppräkningar.

Måste skolorna spara pengar på grund av kommunens skattesänkning?
Nej, skolorna måste inte spara pengar på grund av kommunens skattesänkning. Tvärtom gör kommunens goda ekonomi det möjligt att satsa ytterligare 60 miljoner på skolan år 2019, bland annat i ökade ersättningar till såväl kommunala som fristående skolor.

Hur många skolor har underskott?
Läsåret 2018/2019 har fem kommunala skolenheter budget i balans och åtta ekonomiska underskott. De ekonomiska underskotten handlar om alltifrån 2,5 till 10 procent av de aktuella skolornas totala budget och varierar mellan 700 000 till 3 600 000 kronor.

Vad gör de aktuella skolorna för att få budget i balans?
Hösten 2018 var skolorna försiktiga med att göra nya inköp och valde att inte förlänga tidsbegränsade anställningar som hade gjorts när de trodde att antalet elever skulle bli fler än vad de faktiskt blev.

Skolorna fortsätter nu att anpassa sin bemanning till aktuellt elevunderlag. Det innebär att två medarbetare har erbjudits att under vårterminen 2019 tillfälligt lånas ut till andra kommunala skolor med personalbrist, som en möjlighet att prova på en ny tjänst på en annan arbetsplats.

Ett ”jobbpussel” görs nu inför höstterminen 2019 där skolor med vakanser tar emot personal från skolor som behöver minska antalet medarbetare.

Har dessa skolor inköpsstopp?
Nej, kommunen har inte fattat något generellt beslut om inköpsstopp. Varje rektor har budgetansvar och beslutar själv vilka inköp som kan göras och inte.

Får medarbetare på dessa skolor sparken?
Nej, det finns en risk för övertalighet på några skolor, men det finns samtidigt lediga tjänster på andra. När du börjar jobba i Österåker blir du anställd av kommunen, inte på en specifik skola, och det finns därför möjlighet att byta arbetsplats, antingen tillfälligt eller tills vidare.

Kommer skolmaten att försämras?
Nej, kvaliteten på skolmaten kommer inte att påverkas av detta.

Kommer eleverna vara utan läromedel?
Nej, skolornas läromedel påverkas inte av detta. Varje rektor avgör tillsammans med sina medarbetare vilka läromedel som behövs i respektive skola.

Kommer elevernas säkerhet att påverkas?
Nej, de åtgärder som nu vidtas innebär att de aktuella skolorna återgår till den bemanning de hade läsåret 2017/2018 och tidigare. Enligt kommunens statistik inträffade det inte fler tillbud eller olyckor då än vad det gör idag.

Kommer elevernas trygghet och studiero att påverkas?
Tidigare resultat av enkätundersökningar och dialog med elevråd visar att det inte finns någon anledning till oro. Alla skolor arbetar förebyggande och rektorerna följer upp skolornas resultat.

Varför måste skolorna spara genast? Kan inte åtgärderna fördelas långsiktigt över flera år?
Nuvarande budgetunderskott är unikt för 2018. För att det inte ska påverka kommande läsår vidtas åtgärder genast.

Måste andra kommunala skolor med budget i balans spara pengar för att hjälpa de skolor som har underskott?
Nej, varje skola behöver ha budget i balans. Om andra skolor har vakanser erbjuds de ta emot personal från de skolor som har övertalighet.

Vad gör kommunen för att det här inte ska hända igen?
Den förvaltning som de kommunala skolorna tillhör, produktionsförvaltningen, styrs från och med årsskiftet direkt av Kommunstyrelsens produktionsutskott. Detta för att stärka styrningen av förvaltningen. Förvaltningen får också ökat stöd att göra ekonomisk analys och uppföljning.

Hur mäter Österåker sin framgång mot målet länets bästa skola?
Österåkers kommun har följande resultatmål, indikatorer och mätmetoder för inriktningsmålet länets bästa skola.

Resultatmål, indiktatorer och mätmetoder för inriktningsmålet länets bästa skola

Resultatmål

Indikator

Målnivå

Metod

Verksamheten i högskolan har högkvalitet

Andel föräldrar som är nöjda med barnets förskola

100%

Enkät


Andel behöriga förskollärare

30%

Skolverkets statistik


Antal barn per årsarbetare

5,2

Skolverkets statistik

Alla elever når kunskapsmålen i årskurs 9

Andel behöriga till gymnasieskolan

100%

Skolverkets statistik


Andel godkända i alla ämnen i årskurs 9

100%

Skolverkets statistik


Andel behöriga lärare

80%

Skolverkets statistik

Alla elever går ut gymnasieskolan med examen

Andel med gymnasieexamen efter tre år

80%

Skolverkets statistik


Vad består Österåkers kommuns skolpeng av?
Österåkers kommuns skolpeng utgår från skollagen och likabehandlingsprincipen. Den beräknas därför på samma grunder för såväl kommunala som fristående skolor och ger ersättning för:

  • Undervisning
  • Lärverktyg
  • Elevhälsa
  • Måltider
  • Administration
  • Mervärdesskatt
  • Lokalkostnader

För förskolan gäller samma bidrag med undantag för elevhälsa som där ingår i undervisningsdelen.

Hur hög är Österåkers kommuns skolpeng jämfört med andra kommuners?
Det finns ingen officiell statistik över hur stor skolpengen är i respektive kommun. Eftersom kommunerna har olika resursfördelningsmodeller är det svårt att jämföra skolpengen.

En del kommuner har olika belopp för olika årskurser, medan andra kommuner har ett genomsnittligt belopp per skolform.

Vissa kommuner kan också lägga nästan alla pengar till skolorna i ett grundbelopp per elev, medan andra ger ett grundbelopp och en extra ersättning baserad på socioekonomiska faktorer.

Beloppen kan också variera beroende på hur mycket av de totala resurserna som fördelas på annat sätt än genom pengen per elev.

Vissa kommuner ger skolorna resurser i form av fria nyttigheter, det vill säga de har tillgång till en tjänst utan att behöva betala för den. Andra kommuner har med motsvarande resurs i grundbeloppet och sedan får skolorna betala när de använder tjänsten.

Även när det gäller resurser till elever i behov av särskilt stöd kan det variera hur mycket som ingår i grundbeloppen och hur mycket som fördelas utifrån individuella bedömningar.

Österåkers kommun har dock valt att försöka titta på hur kommunens skolpeng förhåller sig till andra jämförbara kommuner, som till exempel Täby, Vallentuna och Upplands Väsby. Österåkers kommuns elevpeng ligger på ungefär samma nivåer som dessa kommuners. I vissa åldersgrupper är Österåkers kommuns ersättning något högre än de andras, i andra åldersgrupper något längre.

Relaterad information

Åtgärder för budget i balans på kommunala skolor

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
tisdag 26 februari 2019
Senast uppdaterad:
måndag 11 mars 2019