Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ökad kvalitet i Österåkers förskolor

Som ett led i målet bli länets bästa skolkommun arbetar Österåkers kommun med att höja kvaliteten i förskolan. I arbetet ingår att höja personalens kompetens, öka kvaliteten på det pedagogiska innehållet, minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten. För att följa upp arbetet har en ny uppföljningsmodell införts.

För att höja personalens kompetens satsar kommunen på att vidareutbilda barnskötare på förskolorna till förskollärare på såväl kommunala som privata förskolor. Utbildningen sker i samarbete med Uppsala universitet och sker till stor del lokalt på Pedagogcentrum i Åkersberga.

Österåkers kommunala förskolor deltar också i det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet ”Undervisning i förskolan”. Programmet syftar till att öka förskolebarnens lärande genom att höja förskollärarnas medvetenhet om undervisningens innehåll och former. Det ska också utveckla förskollärarnas kunskap, förhållningssätt och arbetsmetoder. I programmet deltar även nio andra kommuner. Det drivs av det fristående forskningsinstitutet Ifous och sker i samarbete med Malmö universitet.

5,2 barn per årsarbetare

Österåkers kommuns mål är öka andelen förskollärare och nå 5,2 barn per årsarbetare. Andelen utbildade förskollärare i förskolorna i kommunen är 30,4 procent. Antalet barn per årsarbetare i kommunen ligger på i snitt 5,7 barn, en förbättring med 0,2 sedan 2016.

År 2017 infördes ett bonussystem som innebär att de förskolor som har en hög andel förskollärare och en hög andel årsarbetare per barn får extra medel från kommunen. År 2017 beviljades 11 av kommunens 38 förskolor extra medel för detta. Bonussystemet kommer även användas år 2018.

Nya förskolor

För att möta befolkningstillväxten i kommunen planeras flera nya förskolor ibland annat Björkhaga, Björnhammar i Svinninge, Täljöviken samt Valsjöskogen. Genom detta ökar förutsättningarna för minskade barngrupper och färre barn per årsarbetare i kommunen.

Österåkers kommun har idag inga väntetider inom förskolan. Därmed delar kommunen första plats med tolv av landets 290 kommuner när det gäller väntetider för plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum.

Med målen i sikte

För att följa upp arbetet med att förbättra kvaliteten i kommunens förskolor infördes en ny uppföljningsmodell 2017, ”Med målen i sikte”. Modellen belyser flera faktorer som har betydelse för kvaliteten i förskolan, såsom personalens kompetens och behörighet, det pedagogiska innehållet, barngruppernas storlek och personaltäthet.

En del av uppföljningsmodellen består av en enkät som besvaras av förskolebarn mellan 3-5 år, deras vårdnadshavare och förskolepersonal, på såväl kommunala som fristående förskolor i kommunen. Den första enkäten, som gjordes hösten 2017, visar majoriteten av barnen och deras vårdnadshavare är nöjda med verksamheten. 93 procent av barnen tycker om att vara på förskolan och 95 procent av dem tycker att de lär sig nya saker. 98 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn alltid eller oftast är tryggt på förskolan. Lika hög andel uppger att förskolan bidrar till att barnet utvecklar sin förmåga att lära och leka.

Enkäten visar också att majoriteten av förskolepersonalen helt, eller till stor del, upplever att de har de förutsättningar som behövs för att bedriva ett kvalitativt arbete. 98 procent av personalen trivs med sitt arbete helt, eller med vissa undantag.

En ny enkät kommer att göras hösten 2018 och ska sedan upprepas årligen.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
tisdag 27 mars 2018
Senast uppdaterad:
fredag 17 augusti 2018