Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Dagvatten

Dagvatten kommer från regn och smältvatten och uppstår när marken inte har möjlighet att ta upp vattnet utan istället leds det via diken till en närliggande sjö eller havet. Risken med dagvatten är att det kan orsaka översvämningar om det regnar mycket. Det innehåller ofta även föroreningar som i slutändan hamnar i en sjö eller havet.

Dagvattenhantering i Österåker

I Åkersberga tätort finns ett kommunalt dagvattensystem som sköts av Roslagsvatten AB och det är dem du ska kontakta vid frågor eller problem. Bor du utanför tätorten är det ofta den lokala vägföreningen som ansvarar för dagvattensystemen och då är det istället dem du ska kontakta. Behöver du hjälp av en myndighet är det Länsstyrelsen du ska vända dig till i första hand.

Förorening av dagvatten

Dagvatten innehåller ofta föroreningar som fångas upp när det rinner över exempelvis en parkeringsplats. Det handlar ofta om näringsämnen som kväve och fosfor men kan också vara kemikalier eller metallpartiklar. Det är viktigt att undvika att använda kemikalier på ett sånt sätt att det hamnar i dagvattensystemet. Om du exempelvis tvättar bilen på en hårdgjord yta som en parkeringsplats eller uppfart hamnar alla tvättkemikalier i dagvattnet och de är ofta giftiga för vattenlevande djur och växter. För miljöns skull är det alltid bäst att bilen tvättas i en biltvätt eftersom vattnet då renas innan det leds ut till ett dagvattensystem.

Olycka, tillbud

Om du råkar ut för eller bevittnar en olycka där det exempelvis sker spill av diesel eller annan petroleumprodukt är det viktigt att du kontaktar räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsenheten på kommunen​. De ser till att utsläppet åtgärdas fortast möjligt. Detta är extra viktigt om läckan riskerar att hamna i dagvattnet eftersom gifterna då kan spridas fort till känsliga områden.

Åkerströmmen

Österåkers kommun arbetar tillsammans med Norrtälje Sigtuna och Täby med att förbättra vattenkvalitén i Åkerströmmens avrinningsområde, dit dagvattnet från Åkersberga tätort leds. Detta är ett mycket viktigt vattensystem som omfattar ett stort område som i slutändan leds via Åkers kanal ner till Tunaviken i Österskär.. Kommunerna vill i första hand åtgärda problemet med de stora mängder näringsämnen som uppkommer i vattensystemet.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Karin Palmqvist Larsson
Senast uppdaterad:
måndag 16 april 2018