Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trafikregler och säkerhet

Det finns två typer av trafikregler, allmänna trafikregler och lokala trafikföreskrifter. De allmänna reglerna beslutas av regeringen och gäller överallt. Kommunen ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna tillsammans med Länsstyrelsen. Väg- och trafikenheten ansvarar för trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen, men vi kan alla hjälpas åt att skapa en säker trafikmiljö genom att följa reglerna och visa hänsyn.

Nollvisionen

Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Den är fastställd genom ett riksdagsbeslut. Olyckor kan inte alltid kan förhindras och ibland gör vi misstag. Vägar, gator och fordon måste utformas så att misstagen inte leder till olyckor med personskador eller dödsfall. Trafiksäkerhet är en viktigt för alla. Alla trafikanter måste ta sitt ansvar. Gående, cyklister eller fordonsförare ska följa regler och visa hänsyn.

För din egen och andras säkerhet använd alltid:

  • Reflexer
  • Cykelhjälm
  • Bilbälte

Lokala trafikföreskrifter

Tycker du att något är fel i de lokala trafikföreskrifterna, till exempel en hastighetsbegränsning? Du kan lämna in en ansökan till Österåkers kommun om ändring inom de tätbebyggda områdena Åkersberga, Skärgårdsstad eller Rydbo. Det gör du på blanketten "Ansökan om tillfällig trafikföreskrift".

Utanför tätbebyggt område beslutar Länsstyrelsen.
Ansökan skickas då till:
Länsstyrelsen i Stockholms Län
Trafikenheten
Box 22067
104 22  STOCKHOLM​

Ansökan om tillfällig trafikföreskriftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikfarliga häckar

Plank, mur och växtlighet får inte påverka trafiksäkerheten. Sikten ska vara fri och höjden högst 0,8 meter över körbana. Detta gäller även vid utfarter.

Växtlighet får inte hänga ut över väg eller gångbana på för låg höjd. För att trafikanter och renhållningsfordon ska kunna komma fram så krävs fri höjd.

Snö tynger ned grenar så kapar gärna på lite högre höjd:

  • över gångbana: minst 2,5 meter
  • över cykelväg: minst 3,2 meter
  • över körbana: minst 4,6 meter

Gångfartsområde - max 7 km/h

Korsningen Lennat Neckmans väg och Stationsvägen i centrala Åkersberga är ett så kallat gångfartsområde. Det betyder att all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon och cyklar, får inte köra fortare än 7 km/ timmen.

På gångfartsområde gäller följande regler:

  • Fordon, även cyklar, får inte föras med högre hastighet än gångfart. Med gångfart avses en hastighet som är anpassad till normal gånghastighet, alltså mycket låg fordonshastighet (ca 5-7 km/h).
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Sådana parkeringsplatser är särskilt markerade och skyltade, exempelvis platser för rörelsehindrade.
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. Bilister och cyklister med flera skall alltså lämna gående företräde.
  • Väjningsplikt gäller gentemot alla trafikanter, cyklister, gående och mopedister, när fordonsförare lämnar eller korsar ett gångfartsområde.

Blomlådor

Vi arbetar på olika sätt med trafiksäkerhet för alla som vistas i trafikmiljön. Det handlar om att utforma kommunens gator och miljöer så säkert som möjligt genom hastighetsbegränsningar. Det handlar även om att informera om de trafikfaror som inte går att bygga bort.
Många upplever att hastigheterna på mindre lokalgator/bostadsgator är alldeles för höga och efterfrågar åtgärder. Eftersom olyckor är ovanligt och fordonsflödet ofta väldigt lågt gör kommunen sällan åtgärder. Det är polisens ansvar att övervaka hastigheter och andra lokala trafikföreskrifter. Upplever du ändå att bilisterna kör för fort där du bor så finns det tillstånd att söka för att få sätta ut blomlådor som en hastighetssänkande åtgärd. De fungerar som en signal till bilisterna att hålla hastigheterna nere och öka uppmärksamheten för omgivningen.
Vill du placera ut blomlådor så måste du söka tillstånd hos Väg- och trafikenheten, eftersom alla gator inte lämpar sig för blomlådor. Vi beslutar också om var blomlådorna ska placeras för att trafiksäkerheten och framkomligheten ska bli så god som möjligt. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Villkor för blomlådorPDF

Ritning för blomlådorPDF

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Senast uppdaterad:
onsdag 11 juli 2018