Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Cykling och cykelvägar

Avstånden inom Österåker är ganska korta och det finns goda möjligheter att cykla. Det är också förmånligt att cykla. Jämfört med andra transportmedel är cykeln både billigare och bättre för miljön.

Cykelkarta

Här finns en cykelkarta, en karta över kommunens cykelbanor, för 2016/2017 att ladda ner.

Cykelkartan 2016/2017PDF

Plan för gångvägar och cykelvägar

Kommunens Gång- och cykelplan antogs i september 2008. Omarbetningar av den görs med jämna mellanrum. Senaste uppdateringen gjordes 2015 och visar även utbyggnadsplan för 2016-2013. Gång- och cykelplanen ska visa på riktlinjer för hur nätet för gångvägar och cykelvägar ska göras trafiksäkert och attraktivt. Planen ska även fungera som stöd vid planering och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.

Målet är att det ska vara möjligt att nå kommunens olika delar på ett trafiksäkert sätt genom sammanhängande gång- och cykelvägar.

  • Andelen cykelresor i Österåker ska öka
  • Trafiksäkerheten för gående och cyklister ska förbättras.
  • Andelen olyckor med oskyddade trafikanter ska minska

Regional cykelplan

Inom delprojektet SATSA II har en regional cykelplan tagits fram. Det är många kommuner inom Stockholms län som samverkar i projektet, även Österåkers kommun. För att främja framtida arbetspendling med cykel mellan Åkersberga - Täby och sedan vidare mot Stockholm, så arbetar vi tillsammans med övriga kommuner för att försöka nå fram till en lösning.

Kommunala cykelstråk

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra de kommunala cykelstråken. Bland annat så får delar av det befintliga cykelvägnätet ny beläggning, ny belysning och förbättrad cykelvägvisning. Prioritering görs där behoven är störst.

Väg- och trafikenheten har även fått i uppdrag att utreda en kustnära gång- och cykelled mellan Åkersberga och Östanå färjeläge samt vilka sträckor som är lämpade för alternativa cykelvägskvalitéer.

Tryggare cykel med hjälm

Många cykelolyckor som sker är singelolyckor. För att skydda dig själv är det bra att använda hjälm. För alla barn under femton år, är det dessutom lag på att använda hjälm. Det gäller även barn som blir skjutsade på cykel eller i cykelkärra.

Små barn får lov att cykla på trottoaren

Från och med den 1 oktober 2014 är det tillåtet för barn upp till åtta år att cykla på gångbanan om cykelbana saknas. Det är en ändring som gjorts i trafikförordningen, "12 a § Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Förordning (2014:1044)".

Barn som är äldre än åtta år och vuxna måste även i fortsättningen cykla på vägen när cykelbana saknas

Lär barnen gå eller cykla till skolan

Här kan du få hjälp med argument till varför barnen ska gå och cykla till skolan:

Argument, varför barnen ska gå eller cykla till skolanPDF

Cykelforum - var med och påverka

Cykelforumet startades 2015 där tanken är att alla medborgare som är intresserade av cykel i Österåker är välkomna att delta.

Medborgarna har en chans att ställa frågor och föra dialog om cykelfrågor i kommunen. Dialogen mellan kommun och kommunens medborgare är otroligt värdefull då vi får in synpunkter på vad som är bra eller kan bli bättre. Så är du intresserad att veta mer eller kunna påverka så är du varmt välkommen att anmäla dig till Österåkers kommun cykelforum, som kommer hållas en till två gånger per år.

Anmälan till cykelforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
trafik

Senast uppdaterad:
onsdag 4 oktober 2017