Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen

Klicka på kartan för att öppna den i större format (pdf)

Margretelundsvägen är en viktig skolväg och ett led i utbyggnaden för att binda ihop cykelstråket mellan Skärgårdsstad och Åkersberga.

För att kunna bygga gång- och cykelbana längs Margretelundsvägen krävs en detaljplan. En detaljplan bestämmer hur marken får användas där hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Alla som berörs av ett pågående detaljplanearbete ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Ju större detaljplan, desto fler som är delaktiga. För att få en snabbare process har arbetena längs Margretelundsvägen delats upp i fyra etapper.

Karta som visar etapp 1–4 Margretelundsvägen (pdf)PDF

Mer om detaljplanearbetet för Margretelundsvägen.

Etapp ett: Klar

Den första etappen omfattar sträckan på Margretelundsvägen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen och blev klar 2012.

Etapp två: Aktuell

Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för den andra etappen, som möjliggör gång- och cykelvägen längs sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Samtidigt som detaljplanearbetet pågår under 2019 kommer även gång- och cykelvägen att projekteras. Inom projektet kommer även busshållplatserna längs sträckan att tillgänglighetsanpassas och trafiksäkerheten kring dessa kommer att åtgärdas.

Samtidigt som arbetet med framtagandet av detaljplanen fortskrider så pågår under våren och hösten 2019 även arbetet med att projektera och ta fram bygghandlingar för gång- och cykelvägen längs Margretelundsvägen etapp 2. I detta arbete ingår även att titta på belysning för både gång- och cykelvägen samt bilvägen. Busshållplatserna ses över kopplat till både tillgänglighet och trafiksäkerhet. Arbetet med att ta fram projekteringen räknas pågå under hela året.

Preliminär tidplan för etapp två:

  • Samråd,  hösten 2018
  • Granskning, våren 2019
  • Antagande, hösten 2019
  • Detaljprojektering, 2019
  • Byggnation, 2020-2021

Etapp tre och fyra: Kommande

De sista etapperna, etapp tre och fyra, omfattar den resterande sträckan fram till Skärgårdsstad.

Preliminär tidplan för etapp tre och fyra:

  • Byggstart, 2022 och 2023

Renoveringar som redan utförts på Margretelundsvägen

Under 2017 och 2018 genomfördes en omfattande renovering av Margretelundsvägen. Tanken var från början att samordna renoveringen av Margretelundsvägens körbanor med anläggningen av gång- och cykelväg längs med vägen.

Vår analys i kombination med en geoteknisk undersökning visade att det fanns en alltför stor risk med att vänta med renoveringen. Asfalten var utsliten med potthål och kanthäng och var i stort behov av förstärkning. Renoveringen behövde inledas så fort det var möjligt, trots att detaljplaner för gång- och cykelbanan inte var klara.

Flera förstärkningsåtgärder genomförda

En omfattande renovering av Margretelundsvägen mellan Gröndalsvägen och Härsbackavägen är genomförd med flera olika förstärkningsåtgärder. Bergkrossmaterial av olika storlekar har arbetas in i bärlagret, gammal asfalt har tagits bort och tre lager asfalt med två asfaltsarmeringsnät har anlagts för att skapa god bärighet med ökad hållbarhet och livslängd. Förstärkningsåtgärder har även genomförts på slänterna utefter Margretelundsvägens körbana. Åtgärder har även gjorts för att hantera dagvatten. Detta arbete kommer att fortsätta i arbetena med gång- och cykelvägens olika etapper.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
måndag 19 november 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 22 augusti 2019