Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bostäder byggs i Valsjöskogen

Detaljplanen Valsjöskogen har vunnit laga kraft och genomförandet har påbörjats. Det möjliggör en småskalig bostadsbebyggelse inom aktuellt område samtidigt som stora naturvärden för rekreation och friluftsliv bevaras

Detaljplanen möjliggör en småskalig bostadsbebyggelse inom det aktuella området samtidigt som stora naturvärden för rekreation och friluftsliv bevaras. Syftet är att skapa ett naturnära boende och en livsmiljö med möjlighet till rekreation och friluftsliv strax utanför dörren. Planområdet omfattar kvartersmark för bostäder i friliggande och sammanbyggda småhus, tomt för förskola samt naturmark. Området närmast Kolgärdet som har ett högt kultur- och naturvärde skyddas för att bevaras som friluftsområde.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bygga den 1km långa lokalgatan in i området. Lokalgatan har sin infart från Tråsättravägen, mitt emot Knipvägen. Lokalgatan som blir belyst får en gång- och cykelväg parallellt hela vägen. Ett torg med sittplatser, lek och grönt ingår i planen och placeras i den norra delen. I detta första skede kommer fastighetsföretaget Concent att bygga bostäderna. En stor arkeologisk undersökning och utgrävning kommer i samband med detta att utföras i ett gammalt fornminnesområde.

Det kommer även att vara en del folk som rör sig i området för att göra inmätningar och borrprovtagningar under hösten. Vägbygget är planerat att upphandlas och påbörjas under hösten 2016 och pågå till våren 2017. Vi har uppmärksammat att det är mycket skolbarn som rör sig i området och vill informera om att det kommer att pågå arbeten och att man tar hänsyn till säkerhetsavstånd till maskinerna.

Redaktör:
trafik

Publicerad:
måndag 28 september 2015
Senast uppdaterad:
tisdag 19 april 2016