Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om Båthamnsvägens ersättning och Sågvägen

Illustration som visar den nya trafiklösningen vid Rallarvägen under Roslagsbanan och vidare till Sågvägen och som ska ersätta Båthamnsvägens korsning på sikt.

Frågor och svar angående Sågvägen och konsekvenserna av projektet Båthamnsvägens ersättning.

Vad är det som händer?

I takt med att nordostkommunerna växer behöver Roslagsbanan moderniseras för ökad kapacitet och krav på ökad trafiksäkerhet. Den moderniseringen pågår för fullt just nu. För att kunna utöka trafiken på Roslagsbanan behöver stora delar av Roslagsbanan byggas ut med dubbelspår och korsningar där tåg och övrig trafik går i samma plan behöver byggas bort. Med dubbelspår kan tågen mötas på fler ställen och trafiken blir mindre känslig för störningar. Med planskilda korsningar ökas säkerheten för alla trafikantslag och trafiken kan enklare flyta på utan avbrott. En planskild korsning byggs nu som en förlängning av Rallarvägen till Sågvägen under Roslagsbanan. Roslagsbanan får två nya järnvägsbroar (en för varje spår), varav en är färdig. Därför går tågtrafiken mellan Åkersberga och Åkers-Runö på enkelspår tills även den andra bron är färdigbyggd.

Hur länge pågår arbetet med den nya planskilda korsningen?

Projektet påbörjades när Roslagsbanan stängdes av vid midsommar 2018 och kommer att pågå till årsskiftet 2019/2020.

Ska korsningen vid Båthamnsvägen stängas?

Dagens korsning vid Båthamnsvägen stängs när den nya planskilda korsningen beräknas vara färdig vid årsskiftet 2019/2020.

Hur påverkar det mig som bilist som ska till/från Österskär och Kanalstaden?

Under det närmaste året kommer det att pågå intensiva byggarbeten i anslutning till Roslagsbanan och framkomligheten på Båthamnsvägen kommer då att vara begränsad. Det nya signalsystemet för Roslagsbanan kan inte tas i bruk på sträckan mellan Åkersberga och Åkers-Runö förrän den nya planskilda korsningen är färdigbyggd vid årsskiftet 2019/2020. Det innebär att järnvägsbommarna fram tills dess kommer att behöva vara nedfällda längre tid, ungefär hälften av tiden. Det medför att väntetiden för bilister som väljer Båthamnsvägen kommer att öka och trafiken på Sågvägen att öka. Alternativet hade varit att stänga Båthamnsvägens korsning redan nu.

Hur påverkar det mig som verksam på Sågvägen?

Med de ökade tiderna med nedfällda bommar vid Båthamnsvägen bedömer kommunen att trafiken på Sågvägen kommer att öka och särskilt under timmen under rusningstrafik då trafiken är som mest intensiv på morgonen och eftermiddagen. De tillgängliga trafikmätningarna och de gjorda simuleringarna av korsningarna visar på att Sågvägen kan hantera trafikökningarna. Det som kan inverka på framkomligheten är det stora antalet utfarter på Sågvägen i kombination med att Sågvägen i stor utsträckning används för i- och urlastning av gods.

Vilka alternativa vägar finns?

För boende i Österskärsområdet finns alternativet att köra Östra Banvägen som en annan koppling till väg 276.

Vad gör kommunen för att det ska fungera så smidigt som möjligt?

Vi mäter trafiken kontinuerligt och försöker utifrån dessa mätningar och andra iakttagelser planera trafiksystemet så smidigt som möjligt. Hela Åkersberga utvecklas och växer varför vi hela tiden även behöver utveckla hur vi hanterar våra transportbehov.

Tillsammans med berörda verksamhetsägare på och kring Sågvägen ser vi över olika lösningar för att på ett trafiksäkert och framkomligt sätt lösa trafiken. Kommunen har ett ansvar att se till att trafiken fungerar för alla invånare och inom ramen för detta innebär det främst att vi måste se över konsekvenser och lösningar för området kring Båthamnsvägen, men även för boende i Kanalstaden, Tuna och Österskär. Vi har inrättat en arbetsgrupp mellan Österåkers kommun och företrädare för verksamheterna på Sågvägen för att gemensamt komma fram till lösningar. Sågvägen är även en viktig väg för gående och cyklister varför vi även behöver ta hänsyn till deras behov av trafiksäkra vägar.

Mitt företag på Sågvägen får leveranser/jag levererar till Sågvägen - hur ska det fungera?

Vi kommer gemensamt med berörda verksamheter att diskutera ifall leveranserna går att samordna eller om tiderna för leveranserna går att justera för att undvika trafikstörningar framför allt under den timme i rusningstrafiken på morgonen och på eftermiddagen då trafiken är som intensivast.

Vilka förbättringar kommer att göras längre fram?

Under våren 2019 kommer Trafikverket att börja anlägga en cirkulationsplats vid korsningen Sockenvägen/väg 276 som avlastar Svinningerondellen med delar av handelstrafiken och som förbättrar trafiksäkerheten på platsen.

I framtiden kommer trafiken till Svinninge, Åkers Runö, Kanalstaden och Österskär att ledas av från väg 276 redan via Långhundravägen, infarten före handelscentrumet vid Pilstugetorget och norrifrån via Rallarvägen. En större trafikplats ska då anläggas vid väg 276 /Sockenvägen. Den är dock beroende av en vägplan som Trafikverket ska utarbeta samt en mer kapacitetsstark lösning vid korsningen Näsvägen/Svinningevägen. Dessa trafiklösningar kommer därför att hanteras i planeringen av den kommande Kanalstaden.

Inom ramen för projektet Kanalstaden planeras också en parallell väg till Sågvägen som ansluter till Industribron respektive Näsvägen som har arbetsnamnet Södra Boulevarden. Den kommer då att utgöra huvudinfarten till Kanalstaden och Österskär och avlastar det övriga vägnätet.

Varför byggs inte Södra Boulevarden direkt?

För att kunna bygga infrastruktur som vägar behövs oftast en antagen detaljplan som ger kommunen rätt att anlägga vägen, rätt att lösa in erforderlig mark, bullerutredningar, miljökonsekvensbedömningar osv. Detta kommer att genomföras inom ramen för projektet Kanalstaden, men denna infrastruktur måste samplaneras med övrig utveckling i området.

Hur har kommunen informerat om förändringarna?

I arbetet med Roslagsbanans utbyggnad har dessa utbyggnadsplaner kommunicerats och i samband med att detaljplaner tas fram hålls samråd för att informera om planerna och det finns möjlighet att vid två tillfällen, samråds- och granskningsskede, att lämna synpunkter på planen.

Det har gjorts simuleringar av tänkta trafikförändringarna och vad gäller Sågvägen så finns kapacitet men på grund av vägens funktion som i- och urlastningsyta så ser vi ett behov av att hålla en nära kontakt med verksamhetsutövarna och se om vi kan minska störningarna som stillastående trafik innebär.

Jag har läst att det finns en korsning för gående vid Luffarbacken utan bommar?

Bommar finns utplacerade vid övergången för fotgängare över Roslagsbanan vid Luffarbacken och som ännu inte är i drift. Säkerheten är ändå i nivå med vad korsningen hade före ombyggnationen med hinder för de gående. Bommarna tas i drift när arbetena med Roslagsbanan är helt klara.

Mer information

Mer om projektet Båthamnsvägens ersättning.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
onsdag 12 december 2018
Senast uppdaterad:
onsdag 12 december 2018