Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Arbeten på Runöbacken och Runvägen

Information om entreprenadarbeten som väg- och trafikenheten på Österåkers kommun kommer att utföra på Runöbacken och Runvägen. Arbetena utföras av Peab Asfalt AB.

Planering av arbetena har påbörjats och de beräknas att utföras under 2019. Mindre justeringar av arbetena kan komma att göras.

Uppdateringar

2019-04-23:
Arbeten med ombyggnation beräknas påbörjas i början av maj (vecka 19). Arbetet kommer därefter att pågå fram till och med första veckan i juni (vecka 27) och därefter görs mindre justeringsarbeten under några veckor i höst.

Runvägen: Dagvatten kommer att ledas vidare till befintliga dagvattenbrunnar i området, detta innebär att det inte kommer anläggas dike på östra sidan.

2019-04-16:
Nu i dagarna pågår utmärkning av ledningar och därefter kommer nya väglinjer att markeras ut. Detta görs med pinnar och spraymarkeringar på marken.
Efter detta kan omfattningen av arbetena fastställas och därefter tar kommunen tillsammans med Peab fram en tidplan för arbetena på Runvägen och Runöbacke.

Runöbacken

Den befintliga gångbanan breddas till tre meter för att på så sätt även rymma cykelbana. I samband med detta kommer vägen att justeras och bli smalare, detta för att få ned hastigheterna i området. Vid korsningen Strömfallsvägen byggs ett upphöjt övergångställe både för att förbättra för gång- och cykeltrafik men också för att dämpa hastigheterna inne i området.

Runvägen

Den befintliga vägen justeras för att leda dagvatten från vägen mot det nya diket som anläggs på östra sidan av vägen. Längs vägen monteras ny belysning och vägbredden ändras något från idag. Den befintliga bommen mellan Runöbacken och Runvägen tas bort för att tillåta genomfart, men för att begränsa biltrafik så kommer en avsmalning att byggas samt i södra änden planeras ett upphöjt farthinder.

Begränsad framkomlighet

Under hela byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet på Runvägen och Runöbacken, men vi kommer att begränsa störningarna så långt som möjligt. Om det uppstår tillfällen då boende inte kan parkera på sin fastighet kommer en tillfällig parkering att iordningställas.

Frågor om ombyggnationen

Har ni frågor skicka e-post till trafik@osteraker.se

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
måndag 4 mars 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 23 april 2019