Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktuella trafikprojekt

På den här sidan kan du läsa om aktuella och planerade arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägar.

 • Båthamnsvägens ersättning
  I samband med att Roslagsbanan byggs om för att möjliggöra tätare trafik, så byggs en ny planskild korsning som ersätter spåröverfarten vid Båthamnsvägen.
 • Gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen
  Margretelundsvägen är en viktig skolväg och ett led i utbyggnaden för att binda ihop cykelstråket mellan Skärgårdsstad och Åkersberga.
 • Arbeten på Långhundravägen
  Österåkers kommun höjer standarden på en del av Långhundravägen. Det ska byggas gång- och cykelväg samt förberedas för nya in- och utfarter för kommande verksamheter.
 • Roslagsbanan byggs ut
  Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker SL Roslagsbanans kapacitet.
 • Trafikutredning på Ljusterö
  Österåkers kommun genomför för närvarande en trafikutredning på Ljusterö för att identifiera brister och problem med trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikanter. Utredningen planeras att vara klar senare under 2018.
 • Åtgärdsvalsstudie väg 276
  Väg 276, Roslagsvägen, är en statlig väg och sköts av Trafikverket. Österåkers kommun tillsammans med Trafikverket arbetat med att ta fram en studie med förslag på åtgärder för väg 276 utifrån ett fokus på framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Trafikverkets arbete med Kulla vägskäl
  Trafikverket avser att genomföra en del åtgärder vid Kulla vägskäl vid korsningen mellan väg 274 Vaxholmsvägen och väg 1004 Svinningevägen.
 • Arbeten på väg 276
  Arbeten pågår för att öka framkomligheten på väg 276. Bland annat breddas vägen, som ska få två körfält i varje riktning mellan Söralidsvägen och Margretelundsvägen/Norrgårdsvägen. En ny cirkulationsplats byggs också i korsningen mellan väg 276 och Sockenvägen
 • Transportstrategi
  Österåkers kommun tar fram en ny Transporstrategi för kommunen som ska visa vilken inriktning transportsystemet ska ha fram till år 2040
 • Bostäder byggs i Valsjöskogen
  Detaljplanen Valsjöskogen har vunnit laga kraft och genomförandet har påbörjats. Det möjliggör en småskalig bostadsbebyggelse inom aktuellt område samtidigt som stora naturvärden för rekreation och friluftsliv bevaras

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Senast uppdaterad:
torsdag 7 februari 2019