Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Översiktsplan 2006

Skärgård och stad - denna spännvidd präglar kommunens översiktsplan som visar tänkt utveckling för den kommande 25-årsperioden. Den vision som genomsyrade 1990 års översiktsplan med fritidshusområden som långsamt och varsamt omvandlas till luftiga villaområden utgör fortfarande grunden för den fortsatta utvecklingen.

Vision

Österåker - skärgård och stad - är den övergripande visionen för Österåkers långsiktiga utveckling. En attraktiv kommun att leva och bo i. Långsiktigt hållbar ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Kommunen kommer fortsatt att vara en expansiv del av Stockholmsregionen med
en befolkningsutveckling över genomsnittet. Läget, som en del av den dynamiska
nordostregionen, skapar förutsättningar för en mångsidig utveckling. Förbättrad spårtrafik till centrala Stockholm och goda kommunikationer till den övriga regionen samt Arlanda ger kommunen en ökad attraktivitet. Detta ger förutsättningar för en stadsmässig utveckling av kommunen där Åkersberg tätort intar rollen som en av stadskärnorna i nordost i samverkan med Vaxholm, Norrtälje och Vallentuna.

Översiktsplanens roll

Meningen med en översiktsplan, som har en tidshorisont på 25 år, är att vara vägledande för hur kommunens mark och vatten kan användas i framtiden. Den skall även kunna användas av kommuninvånare, fritidsboende, företagare, förvaltningar eller andra myndigheter när det gäller snabba besked om viktiga principfrågor för samhällsplaneringen. Planen ska ta tillvara olika behov, möjligheter och skapa förutsättningar för ett samhälle för alla.

Översiktsplanens aktualitet 

Varje mandatperiod tar kommunfullmäktige ställning till översiktsplanens aktualitet. Kommunens översiktsplan antogs i maj 2006 och beslut om planens aktualitet togs i november 2010. Den 16 juni 2014 togs ett nytt beslut om planens aktualitet. Huvuddragen i planen bedöms vara aktuella men kommunen har till avsikt att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Beslutet om översiktsplanens aktualitet 2014PDF finns även som pdf under Mer information.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 10 november 2016